اسمعیل جعفرزاده

بررسی میزان وصول درآمد آب بهاء ، هزینه اشتراک فاضلاب ، هزینه انشعاب آب و فاضلاب توسط واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه،کنترل دقیق موارد عدم وصول ، تعدیل و اصلاح قبوض آب بهاء ، تاخیر قرائت کنتور و صدور قبض آب بهاء ، موارد عدم قرائت و خرابی کنتورها و راهنمایی و پیگیری لازم جهت رفع موارد اشکال در واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه،ممیزی واحدهای آب و فاضلاب شهرهای تابعه از لحاظ نظم و دوره قرائت کنتور ، صدور قبض آب بهاء و میزان وصولی و ارزیابی واحدهای مزبور به منظور ایجاد رقابت موثر و سازنده،همکاری در اخذ مطالبات واحدهای آب و فاضلاب شهری از مصرف کنندگان عمده (نیروهای انتظامی و نظامی، نهادها ، سازمانها و ارگانهای دولتی و سایر مشترکین عمده)،تهیه صورتحساب و بیلان کلی درآمد واحدهای آب و فاضلاب شهرها به طور منظم و جمع بندی و تهیه و ارائه گزارش لازم


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

  • 33318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/128/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید