راهبردهاي شرکتراهبردهاي  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
(برگرفته از سند راهبردهای بخش آب و فاضلاب وزارت نیرو)
 
 1. تدوين و استقرار برنامه جامع و دستيابي به شاخصهاي كمي و كيفي ملي و بينالمللي آب و فاضلاب در جهت ارتقاء سلامت ملي و بهداشت عمومي و برنامهريزي جهت بهرهمندي و برخورداري كلية آحاد جامعه از خدمات آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب با رعايت برنامه جامع آب كشور
 2. توسعه سامانههاي جمعآوري و تصفيه فاضلاب، بازچرخاني و استفاده از پساب با کيفيتي متناسب با نوع مصرف، محيط پذيرنده و مكانيزم بازار در راستاي حفاظت كمي و كيفي منابع آب و محيطزيست
 3. تدوين و پيادهسازي نظام جامع بهرهبرداري و پايش كمي و كيفي منابع آب در بخش آب شرب (به ويژه نيترات) و بهداشتي و اعمال استانداردها و مقررات لازم براي جلوگيري از ورود آلايندهها و تخليه فاضلاب خام به محيطهاي پذيرنده طبيعي
 4. برنامهريزي و اجراي طرحهاي عملياتي كاهش تلفات و آب بدون درآمد
 5. برنامهريزي و اجراي طرحهاي عملياتي به منظور اصلاح، بازسازي، علاجبخشي و نوسازي تأسيسات، تجهيزات و شبكههاي فرسودة آب و فاضلاب
 6. ارتقاء رضايت مشتركين و احقاق حقوق خدمتگيرندگان از طريق استقرار نظامهاي پاسخگويي به مشتركين، ارتقاء بهرهوري، بهبود شاخصهاي كيفيت خدمات، توانمندسازي کارکنان و کاهش قيمت تمام شده خدمات بخش آب و فاضلاب
 7. تأمين، تجهيز و تنوعبخشي به منابع مالي با تأکيد بر منابع غيردولتي و جذب سرمايههاي داخلي و خارجي، متناسب با برنامههاي توسعه بخش آب و فاضلاب
 8. بهرهگيري از سيستمهاي هوشمند در مديريت و بهرهبرداري از شبكة توزيع
 9. استقرار و توسعه فناوريها و روشهاي نوين ( بهويژه در فرآيند تصفيه آب و فاضلاب )
 10. ارتقاء نظام آموزش عمومي، تخصصي و مديريتي آب و فاضلاب و سطح فناوري و گسترش پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي
 11. استقرار و نهادينهسازي مديريت دانشی در راستاي مستندسازي و انتقال دانش و تجارب و توسعة يادگيري
 12. تسهيل و تقويت فرآيند تبديل دانش ضمني به دانش آشکار از طريق اعمال مديريت دانشی و توسعه مديريت دانشمحور
 13. توسعه همكاريهاي مشترک با سازمانهاي مردمنهاد و مراکز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي از طريق: تعريف و اجراي پروژههاي تحقيقاتي مشترک، توسعه و انتقال فناوري، ايجاد مراکز علمی و پژوهشي مشترک، ايجاد و توسعه شبكههاي ارتباطي با پاركهاي علمي و فناوري
 14. توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه زيستمحيطي، اجتماعي، مديريتي، مصرف بهينه، رعايت استانداردها و ايمني مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
 15. تجاريسازي و مأموريتگرا كردن پژوهش و حمايت از مالکيت معنوی و توليدکنندگان دانش فنی
 16. طراحی و استقرار نظامهای کنترل و تعالی سازمانی در سطح واحدها و پروژههای آموزش، پژوهش و فناوری
 17. بسترسازي و حمايت از توسعه بخشهاي غيردولتي فعال در حوزه آموزش، پژوهش و فناوري
 18. ارتقاء و توسعه نظام جذب، توانمندسازي و نگهداشت منابع انساني متناسب با نيازهاي تخصصي و مديريتي بخش آب و فاضلاب
 19. بسترسازي براي بروز خلاقيت و نوآوري از طريق بکارگيري نظامها، آموزشها و ابزارهاي مرتبط و حمايت از نوآوران
 20. ارتقاء مديريت عرضه، تقاضا و فرهنگ عمومي مصرف و طراحي و پيادهسازي الگوي بهينة مصرف آب شرب و بهداشتي در كشور
 21. ارتقاء آگاهيهاي عمومي مرتبط با حوزههاي تخصصي صنعت آب و فاضلاب به ويژه اصلاح الگوي مصرف
 
 • نوشته شده
 • در چهارشنبه سی ام شهريور 1401
 • توسط بابک حسن پور
 • تعداد بازدید صفحه : 4740