نحوه تماس با شرکت En جمعه 1 تير 1403
شماره تلفن حوادث 122
شماره تماس 4 - 71 88 31 33 (041)
فاکس 92 99 30 33 (041)
شکایات میزخدمت 33308665 - (041)

سایر خدمات

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب

پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب

خدمات واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب