گروه قوانین و مقررات

بخشنامه نحوه مديريت تعارض منافع در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري
وزارت نیرو
قوانین و مقررات و دستورالعملهای تخصصی
 به منظور ارتقاي سالمت اداري در کليه فرايندها و فعاليتها بويژه فرايندهاي مربوط به قراردادها، معامالت و جذب نيروي انساني، ضمن تاکيد بر رعايت قوانين و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون تجارت، مواردی حسب مورد جهت اجرا و منظور نمودن در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري ابلاغ ميگردد.
 به منظور ارتقاي سالمت اداري در کليه فرايندها و فعاليتها بويژه فرايندهاي مربوط به قراردادها، معامالت و جذب نيروي انساني، ضمن تاکيد بر رعايت قوانين و ضوابط مرتبط از جمله قانون منع مداخله کارکنان دولت، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون تجارت، موارد ذیل حسب مورد جهت اجرا و منظور نمودن در اسناد مناقصه و شرايط خصوصي قراردادها و ساير اسناد اداري ابلاغ ميگردد:

1 .کارکنان و اشخاصي که به هر نحو در قراردادها، معامالت، تامين کالا و خدمات، جذب نيروي انساني و تصويب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار ميگيرند به نحويکه منافع شخصي آنان در تضاد با منافع شرکت/سازمان باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نبايد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تاثيري در تصميمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند منظور از منافع شخصي، هرگونه حق يا امتياز مالي يا غيرمالي است که تماما يا جزئاً و به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فرد يا بستگان وي شامح پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، فرزند، داماد و عروس ميشود.
2 .قراردادهاي معامالت، خريدها و بکارگيري نيروي انساني و موارد مشابه بايد به گونه اي تنظيم شود که چنانچه به تشخيص کميته سلامت اداري شرکت/سازمان، بند فوق رعايت نشده باشد، امکان ابطال يا فسخ قرارداد وجود داشته باشد بديهي است اين امر مانع از پيگيري قضایی و اداري تخلف نميباشد.
3 .کليه اطلاعات مربوط به معامالت متوسط و بالاتر بايد در سامانه هاي مربوطه، ثبت و به نحو مقتضي در دسترس عموم قرار گيرد.
4 .کليه اطلاعات سجلي و نوع قرارداد و مجوزهاي جذب و بکارگیری کارکنان، مي بايست در سامانه هاي مربوطه به نحوي که قابل پيگيري و رؤيت باشد، ثبت و ضبط گردد.
5 .فرايند احراز صلاحیت و تهيه ليستهاي کوتاه براي پيمانکاران، مشاوران، توليدکنندگان و تامين کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوين شود و اطلاعات مربوبط به آن در اختيار ذينفعان قرار گيرد وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کليه مديران و تصميم گيرندگان مرتبط در طول دوران مسئوليت و تا دو سال پس از آن( موجب حذف از ليست هاي مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نميتوانند در ليست قرار گيرند. 
6 .هرگونه کسب منافع و يا همکاري کليه کارکنان وزارت نيرو و شرکتهاي زيرمجموعه، لارج از وظايف و مسئوليتهاي شغلي و ضوابط و چارچوبهاي اداري، با اشخاص حقيقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع ميباشد اين موضوع ميبايست در شرايط خصوصوي قراردادها منظور گرديده و در صورت احراز، قراردادهاي مربوطه رابح فسخ خواهد بود.
7 .استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط کارکنان در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقی به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب مي شود.
8 .الزم است سازوکار انجام شکايت براي موارد فوق و همچنين رسيدگي به آن، تسهیل شده و فرايند آن به درستي به ذينفعان اطالع رساني شود واحدهاي بازرسي يا عناوين مشوابه مرجع رسيدگي به شکايات خواهند بود.
9 .موقعیتها و شرايط تعارض منافع بايد به صورت واضح به اطلاع کلوه کارکنان برسد و آموزشهاي الزم براي آنان ارائه گردد کميته هاي سلامت اداري موظفند متناظر با مفاد اين بخشنامه، نسبت به تعيين و اعلام مصاديق و موقعیتهای تعارض منافع بر اساس فعاليت های هر شرکت اقدام نمايند.
10.منظور از کارکنان در اين بخشنامه، کليه مديران، کارشناسان و ساير شاغليني است که به صورت رسمي، دائم، پيماني، مدت معين، انجام کار مشخص، تامين نيرو، شرکتي، حجمی، طرحي، کارگري، پيمانکاري، برونسپاري، مشاورهاي و ساير رراردادهاي تموام وروت در وزارت نيرو و شرکتهاي زيرمجموعه فعاليت مينمايند .
11.کليه مشمولين اين بخشنامه به تناسب مسئوليت خود موظف بوده اجراي آن و حسب مورد اعلام مراتب به مراجع ذيصالح ميباشند در تمامي موارد، افراد متخلف به تناسوب مسئوليت، به مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و کميته انضباتی کار و يا مراجع قضایی ذیربط معرفي شده و شخصاً و در صورت تعدد، متضامناً مسئوليت جبران خسارات ناشي از تخلف را بر عهده دارند.
12.اجراي مفاد اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام هر دستگاه ميباشد.
13.نظارت بر بسن اجرا و ارزيابي و ارائه گزارشهاي شش ماهه از اجراي بخشنامه بر عهده دفتر بازرسي و مديريت عملکرد وزارت نيرو ميباشد.
 
رضا اردكانيان 
ISMS/WIPG07
دستورالعمل ها
 
 
شركت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي

دستورالعمل بروز رسانی پورتال
  
هدف : هدف از تهیه این دستورالعمل ، ارائه یک روال ساده و شفاف برای بروزرسانی پورتال شرکت می باشد که ضمن رعایت محرمانگی در ارائه اطلاعات ، در جهت حفظ یکپارچگی و صحت اطلاعات و تسهیل در ارائه آن تلاش شود .
 
دامنه كاربرد : تمامي واحدهای شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجانشرقی که وظیفه درج محتوای پورتال و برزورسانی آن را به عهده دارند .
مسئوليت : مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر آمار و فناوری اطلاعات و کلیه واحدهایی است که مسئولیت بروزرسانی بخش هایی از پورتال و یا زیرپورتال ها را به عهده دارند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مطابق با رويه هاي انضباطي شرکت آب و فاضلاب با شخص متخلف برخورد خواهد شد.
نقش ها :
نویسنده محتوا : فردی که مسئول ایجاد محتوا ، ورود آن به سایت و بروز رسانی آن می باشد .
تایید کننده محتوا : فردی که مسئول بررسی صحت و دقت محتوای ایجاد شده توسط نویسنده ، هماهنگی آن با اهداف سایت و اعلام تذکرات لازم به نویسنده جهت ویرایش آن و در نهایت تایید محتوا می باشد .
راهبر وب سایت : فردی که مسئولیت نگهداری و راهبری وب سایت و وظیفه نظارت بر عملکرد سایر واحدها در درج و بروزرسانی محتوای آن را بر عهده دارد .
 

بازنگری : اين سند بايد به صورت ساليانه يا در صورت نياز مورد بازنگري قرار گيرد.

 
 مراحل اجرا:
 
ردیف شرح فعاليت مسئول
1

معرفی نویسنده و تایید کننده محتوا

 در هر یک از واحدهای متولی زیرپورتال ها و یا بخش هایی از پورتال اصلی ، مدیر واحد بعنوان تایید کننده محتوا بوده و موظف است از طریق فرم معرفی نامه و تعهدنامه بروزرسانی پورتال ، فرد نویسنده محتوا را معرفی نماید .
مسئولیت کامل محتوای درج شده در بخش های مشخص شده در فرم به عهده مدیر واحد و فرد معرفی شده از جانب مدیر می باشد .
 
مدیران واحدهای متولی
2

اعطای دسترسی و آموزش

اعطای دسترسی به نویسنده و تایید کننده محتوا مطابق روش اجرایی کنترل دسترسی انجام می گیرد .
راهبر وب سایت باید دسترسی های تایید شده را اعطا کرده و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش به نمایندگان واحدها را انجام دهد .
 
راهبر وب سایت
3

قطع ارتباط نویسنده و تایید کننده محتوا

کلیه واحدهای شرکت موظفند به محض جابجایی ، قطع ارتباط کاری ، مرخصی طولانی مدت و یا هر دلیلی که باعث عدم سرویس دهی توسط نویسنده یا تایید کننده محتوا شود ، مراتب را سریعا" به دفتر آمار و فناوری اطلاعات اطلاع دهند تا نسبت به مسدود نمودن سطوح دسترسی ایشان اقدام گردد .
در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع از سوی واحد مربوطه کلیه عواقب و مشکلات پیش آمده بر عهده مدیر آن واحد خواهد بود .
مدیران واحدهای متولی
4

فرآیند درج و بروزرسانی محتوا

 • درخواست درج و یا بروزرسانی محتوا توسط درخواست کننده
 • بررسی محتوا از لحاظ صحت و هماهنگی آن با اهداف سایت و درصورت لزوم ویرایش آن توسط تایید کننده
 • درج و نمایش محتوا در وب سایت توسط نویسنده محتوا ، در صورت تایید
 • در برخی از بخش های وب سایت از جمله پورتال خبری ، محتوای درج شده توسط نویسنده ، صرفا پس از تایید نهایی توسط تایید کننده در سایت نمایش داده خواهد شد .
نویسنگان محتوا / تاییدکنندگان
5

مستندسازی ، نظارت و کنترل

 • مستندسازی زیرپورتال ها و پورتال اصلی با استفاده از فرم شناسنامه پورتال / زیرپورتال توسط راهبر وب سایت انجام می گیرد .
 • کلیه تغییرات در ساختار پورتال ها و زیر پورتال ها طبق روش اجرایی مدیریت تغییرات انجام می پذیرد .
 • راهبر وب سایت موظف است بصورت هفتگی ، عملکرد واحد های متولی بخش های مختلف پورتال را از نظر بروز بودن محتوا بررسی کرده و چک لیست مربوطه را تکمیل نماید و در صورت لزوم گزارشهای مورد نیاز را به مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات ارائه دهد .
 •  
 • تاریخچه کلیه تغییرات انجام شده در ساختار و یا محتوای پورتال باید بصورت اتوماتیک ثبت و نگهداری گردد .
 
راهبر وب سایت
6 راهبر وب سایت و نویسندگان محتوا موظفند موارد زير را هنگام درج محتوا در پورتال رعایت کنند :
 • کلیه مستندات مربوط به محتواهای درج شده باید توسط نویسندگان محتوا ، نگهداری شوند .
 • تمامی کاربران وب سایت باید از رمز عبور خود حفاظت نموده و مسئولیت افشاء آن به عهده خود شخص می باشد .
 • کاربران فقط مجاز به آپلود کردن فایلهایی با فرمت و اندازه های زیر می باشند :
 • pdf با حداکثر حجم 5M
 • jpg , jpeg , tif , tiff, gif , png با حداکثر حجم  1M
 • Mp4 با حداکثر حجم 20M
 • تمامی تصاویر باید حتی الامکان بصورت save for web ذخیره شده باشند .
 • اطلاعاتی که مدت اعتبار آنها به اتمام رسیده باید با تایید فرد تایید کننده از پورتال حذف شوند .
 • هر واحد صرفا" مجاز به بارگذاری محتوای مرتبط با زیرپورتال یا بخش مربوط به خود می باشد .
 • هر واحد موظف است سوالات متداول مربوط به بخش خود را تهیه و در سایت قرار دهد .
 • نویسندگان محتوا باید کلمات کلیدی و توضیحات متای مربوط به هر محتوا را در قسمت مربوطه درج نمایند . ( کلمات کلیدی باید کاملا مرتبط با موضوع محتوا بوده و می توانند بصورت سه کلمه متوالی ثبت شوند . در قسمت توضیحات نیز باید شرح مختصری درباره محتوای درج شده نوشته شود . )
 
راهبر وب سایت / نویسنگان محتوا / تاییدکنندگان
 
 

جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
 
دستورالعمل ها
 
شرکت سهامی آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی مسئولیت بزرگ تحویل و توزیع آب سالم و بهداشتی به شهروندان و مشترکین محترم را عهده دار می باشد. بر این اساس ، فعالیت های گسترده ای به عمل آورده تا استاندارد و ایمنی آب تا مرحله نهایی مصرف ، حفظ شده و از پیامدهای ناگوار بر اثر سهل انگاری مصرف کنندگان جلوگیری گردد. بنابراین ، مخازن آب ذخیره که در برخی از واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:


1- مخازن بایستی به گونه ای تعبیه گردند که سلامت آب حفظ گردد.

2- درب مخازن محکم ، بسته و قفل دار باشد.

3- دارای شیب کافی و مناسب برای جلوگیری از تجمع آب باشد.

4- آب ورودی به مخزن در حجمی باشد که در عرض 24 ساعت مورد مصرف قرار گیرد.

5- از مناسب بودن میزان کلر باقیمانده (0.5 تا 0.8 میلی گرم در لیتر ) اطمینان حاصل گردد.

در صورت وجود هر گونه تردید در خصوص کیفیت آب مخزن ذخیره ، مراتب را سریعا به آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به شماره : 15-3823914-041 اطلاع دهید.جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .


 
مقررات عمومی انشعاب آب و فاضلاب
شرایط درخواست برقراری یا تغییر انشعاب :


شرايط درخواست برقراري و هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، توليدي و غيره در محدوده خدماتي شرکت در خواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد.قبول درخواست برقراري (يا تغيير در مشخصات) انشعاب منوط به حصول شرايط زير است:

الف) شرکت ظرفيت و امکانات لازم جهت برقراري يا تغييرانشعاب مورد نياز متقاضي را در محل مورد تقاضا داشته باشد.
ب) ملک مورد نظر متقاضي کاملا محصور و عملا منفک از املاک مجاور بوده و برو کف معتبر در محل ملک توسط شهرداري مشخص شده باشد.
ج) موانعي براي انجام کار شرکت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) متقاضي هيچ گونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شرکت يا ساير شرکتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يکديگرند و کليه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مکلفندظرف مدتي که دستگاهها و شرکتهاي آب فاضلاب اخطار يا اعلان دريافت مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملک خود در غير اين صورت آن به مرجع مربوطه تسليم و هزينه را پرداخت نمايند. شرکتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاک خواهد بود.برقراري مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد. واگذاري انشعاب آب به واحدهاي مسکوني و غير مسکوني که به نوعي موجب آلودگي منابع تامين کننده آب شرب شهرها (اعم از سطحي و زير زميني) مي شود و منوط به دفع يا انتقال از محل مورد نظر (طبق نظر شرکت) مي باشد.

 
ضوابط برخورداری از نرخ انواع انشعابات :
 
تشکيل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراري انواع انشعاب ها (آب و فاضلاب) و برخورداري از نرخهاي مخفف منوط به ارائه مدارک مورد قبول شرکت مي باشد. در مواردي که منابع ملک به شخصي واگذار گرديده است و شخص اخير تقاضاي برقراري انشعاب را داشته باشد، علاوه بر مدارک مربوطه ، ارائه تعهدنامه مبني بر جوابگويي و جبران هر گونه خسارتيکه از برقراري انشعاب به هر نحو به ملک يا اموال مالک ملک ، وارد شود الزامي است. حق انشعاب و هزينه هاي مربوط به آن از مالک و يا متقاضي دريافت مي شود ، ولي انشعاب بنام و منحصرا متعلق به ملک مورد تقاضا خواهد بود.
 

نصب کنتور و وسایل اندازه گیری :
 
متقاضي مي بايد بدون آنکه هزينه اي متوجه شرکت شود،محل مناسبي را با نظر شرکت جهت نصب وسايل اندازه گيري آماده نمايد. مشترک مسئول سالم نگه داشتن کليه وسايل و تجهيزاتي که از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب آب و فاضلاب نصب گرديده مي باشد و تحت هيچ عنوان حق دستکاري آنها يا پلمپ هايي را که بر روي کنتورها و ساير تجهيزات نصب مي باشد را ندارد.


تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری :

مشترک ضمن اينکه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن دريچه شير قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنين محل دريچه هاي کنتور آب و سيفون فاضلاب مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارندو چنانکه پس از نصب انشعاب و وسايل اندازه گيري، مشترک تغييري در وضعيت ملک يا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههاي فوق الذکر نا مناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شرکت مي تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترک به محل مناسبي منتقل(تغيير مکان داخلي) نمايد. در صورتيکه تغيير مکان داخلي نيازمند به لوازم و تجهيزات ويا ايجاد شبکه فرعي و تاسيسات جديدي باشد کل هزينه هاي مربوطه به عهده مشترک خواهد بود و به هزينه هاي جابجايي اضافه مي شود.


تغییر مکان خارجی انشعاب آب و فاضلاب :

انشعاب آب و فاضلاب ، منحصرا مخصوص ملکي است که در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجايي آن ممنوع است. انشعاب منصوبه غير قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک ، قابل فروش ، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد.
 

 


تغییر نام پرونده :

مالکين ميتواننند با ارائه اسناد رسمي و قانوني و يا اسناد مثبته اي که مورد تاييد شرکت باشد براساس اين آيين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايد. تغيير نام بنام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به مساحي مجدد ملک ، پرداخت مابه التفاوت حق انشعاب اختلاف متراژ احتمالي ، تسويه حساب کامل، تسليم برگه خلاصه معامله مصدق ملک و پرداخت مبلغ تعيين شده در بند قبلي ميباشد.
 تعیین مقدار مصرف آب و حجم دفع فاضلاب مشترک :
 
ارقامي که وسايل اندازه گيري نشان مي دهد دليل کافي براي مصرف آب و حجم فاضلاب تخليه شده در شبکه، توسط مشترک يا استفاده کننده بوده و مشترک يا استفاده کننده ملزم به قبول آن مي باشد مگر آنکه به تشخيص شرکت اشکالي در وسايل اندازه گيري و يا اشتباه در قرائت کنتور و يا اشتباه در محاسبات بهاء آب و کارمزد دفع فاضلاب وجود داشته باشد که در اين صورت براساس موارد زير عمل مي گردد: الف) شرکت طبق برنامه ، کنتورهاي خود را آزمايش کرده و صحت کار آنها را از حيث نشان دادن ارقام مصرف براساس استانداردهاي پذيرفته شده ، کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت يا تقاضاي مشترک يا استفاده کننده، آزمايش لازم را به عمل مي آورد در اين صورت چنانکه وسايل اندازه گيري سالم تشخيص داده شود مشترک يا استفاده کننده بايد هزينه آزمايش را بر اساس اين آيين نامه پرداخت نمايد. ب) اگر ضمن يکي از آزمايشهاي شرکت معلوم شود ارقامي را که کنتور نشان داده داراي بيش از 5 درصد خطا مي باشد (حدود 5%+- قابل اغماض است) ، تمام صورتحسابهاي مربوطه مصارف آب (حداکثر يک سال گذشته ) به علت اين گونه اشتباهات در ثبت ارقام کنتور اصلاح شود. اينگونه تعديلات براي نصف مدتي که از تاريخ آخرين آزمايش کنتور گذشته است به عمل مي آيد و هيچگاه مدت مذکور بيشتر از يک سال در نظر گرفته نخواهد شد.


تعهدات ناشی از صدور صورتحساب :

مشترک يا استفاده کننده از انشعاب آب و فاضلاب ، مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و حسب مورد بدهيهای معوقه می باشد اعم از اينکه بدهي ها مذکور مربوط به مشترک يا استفاده کننده فعلی يا قبلی باشد.


تغییر در نوع مصرف :

مشترک مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرار داد و يا پروانه بهره برداري ، از انشعاب استفاده نمايد چنانکه به تشخيص شرکت هريک از مشترکين از خودبراي انشعاب مصارفي يه غير ازآنچه در قرارداد يا فرم برقراري و يا پروانه بهره برداري انشعاب قيد گرديده است استفاده نمايد ، شرکت موظف است با اخطار کتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي آب مصرفي و کارمزد خدمات دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و يا تغيير کاربري انشعاب ، با تعرفه آزاد محاسبه و دريافت نمايد. در صورت هر گونه افزايش عرصه و اعيان ، تعداد طبقات و واحدهاي ملک داراي انشعاب ، مشترک مکلف به محض دريافت اولين اخطار از سوي شرکت ، حق انشعاب ناشي از افزايش و يا تفيير در انشعاب مذکور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاري ( به قيمت روز) پرداخت نمايد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مقررات عمومی انشعاب آب و فاضلاب
انواع انشعاب هاي آب و فاضلاب بر اساس نوع کاربري به شرح زير است:


الف) انشعاب آب و فاضلاب خانگي:
انشعاب آب و فاضلاب براي مصارف خانگي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که صرفا در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت يا دفع فاضلاب خانگي در واحدهاي مسکوني داير مي گردد.
واحد مسکوني شهري عبارتست از مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اطاق، يک آشپزخانه و يک سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراکي بوده، سيستم لوله کشي آن مجزا باشد.


ب) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکي: 
اين انشعاب ها براي مصارف اشتراکي در بلوکها و مجموعه هاي ساختماني مسکوني و شهرک هاي مسکوني و صنعتي و به طور جدا از ساير انشعاب ها داير مي گردد.

ج) انشعاب مصارف عمومي:
انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که در خدمات عمومي غير انتفاعي به کار رود.

 د) انشعاب توليدي:
انشعاب آب توليدي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که براي به کار انداختن و بهره برداري از صنايع، کار خانه ها، استخراج معادن ،صنايع کشاورزي براي توليد فراورده هاي کشاورزي و دامي در کارگاهها و صنايع کوچک و صنوف توليدي استفاده مي شود.
انشعاب فاضلاب توليدي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که براي جمع آوري و دفع فاضلاب صنايع ، کارخانجات ، موسسات و کارگاهها و صنوف توليدي بعد از پيش تصفيه و رسيدن کيفيت فاضلاب خروجي به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع آوري فاضلاب شهري براساس استانداردهاي شرکت، برقرار مي گردد.


ه) انشعابات مصارف تجاري:
به انشعاب هايي اطلاق مي گردد که عموما براي محل کسب و تجارت داير مي گردند . ضمنا مصارف انشعاب هايي که با هيچ يک از موارد اين بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري است.

و) انشعاب آب فاضلاب آزاد:
ابن انشعاب ها ويژه متقاضياني است که تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب را ندارند.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مقررات عمومی انشعاب آب و فاضلاب
اجزا تشکیل دهنده حق انشعاب آب و فاضلاب :


1-    حفاری
(در صورت نیاز به حفاری جهت واگذاری انشعاب از طرف شهرداری محاسبه و اخذ می شود)

2-    لوله گذاری
 (در صورت نیاز به لوله گذاری بیش از هشت متر و طبق فهرست بهای اعلامی از طرف سازمان برنامه و بودجه محاسبه میشود) 

3-   ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب 
(با عنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی و با توجه به رشد جمعيت شهرهاو نياز به توسعه تاسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي ازمشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاريهاي دولت در امر توسعه تاسيسات آب وفاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گــذاري لازم جهت  گسترش تاسيسات را نمي نمايد، اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد. سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي داخل شهرها براساس تعداد واحدهاي اعم از مسكوني و غيرمسكوني كه از طريق دستگاهها ياسازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهدشد.)

4-    حق انشعاب
(با توجه به مصوبات شورای اقتصاد و ابلاغیه وزیر نیرو محاسبه میگردد و در شهر های مختلف و با توجه به شرایط ان شهر تعیین میشود )

5-    تبصره 2 
(طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و در شهر هایی که مطالعه یا اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در دست اقدام می باشد و و فعلا امکان واگذاری انشعاب فاضلاب وجود ندارد ، ده درصد حق انشعاب آب  محاسبه میگردد)

6-    تبصره 3 
(طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با تایید شوراهای اسلامی شهر ها و برای تامین هزینه های توسعه و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب شهری محاسبه میگردد میزان ان در هر شهر با نظر اعضای شورای همان شهر تعیین میگردد)

7-    هزینه نصب
(قمیت تمام شده کنتور و هزینه مربوط به نصب و همچنین لوازم لازم برای نصب یک فقره انشعاب را شامل شده که توسط شرکت براورد و توسط وزیر نیرو تایید و ابلاغ می گردد)

8-    هزینه کارشناسی
(هزینه های مربوط به تشکیل پرونده و همچنین سایر هزینه های مربوطه را شامل میگردد)

9-    عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
 (طبق مصوبه مجلس 9 درصد حق انشعاب  و سایر هزینه اعلامی فوق محاسبه می گردد)


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
مقررات عمومی انشعاب آب و فاضلاب
اجزای تشکیل دهنده مبلغ قبوض آب بهاء


1-    آب بها
(طبق مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغ وزیر نیرو محاسبه میگردد)

2-    آبونمان آب
(طبق مصوبه شورای اقتصاد و ابلاغ وزیر نیرو محاسبه میگردد)


3-    هزینه دفع فاضلاب
(برای مشترکین که انشعاب فاضلاب آنها نصب گردیده یا شبکه جمع اوری فاضلاب در محل انشعاب انها ایجاد شده است و امکان وصل انشعاب به شبکه مذکور وجود دارد در بخش خانگی 70 درصد اب بها و در بخش غیر خانگی 100 درصد اببها محاسبه میگردد)

4-    آبونمان فاضلاب
(برای مشترکین که انشعاب فاضلاب آنها نصب گردیده یا شبکه جمع اوری فاضلاب در محل انشعاب انها ایجاد شده است و امکان وصل انشعاب به شبکه مذکور وجود دارد به میزان ابونمان آب محاسبه میگردد)


5-    تبصره 2 
(طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و در شهر هایی که مطالعه یا اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در دست اقدام می باشد و تا زمان نصب انشعاب فاضلاب ده درصد اب بها محاسبه میگردد)

6-    تبصره 3
(طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با تایید شوراهای اسلامی شهر ها و برای تامین هزینه های توسعه و بازسازی شبکه های آب و فاضلاب شهری محاسبه میگردد میزان ان در هر شهر با نظر اعضای شورای همان شهر تعیین میگردد)

7-    مصوبه بودجه
(طبق مصوبه بودجه سال جاری که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به ازای هر متر مکعب 150 ریال محاسبه و برای کمک به ابرسانی روستا ها اخذ میگردد)

8-    عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
(طبق مصوبه مجلس 9 درصد آب بها و سایر هزینه اعلامی فوق محاسبه می گردد) 


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب
انواع انشعاب هاي آب و فاضلاب بر اساس نوع کاربري به شرح زير است:


الف) انشعاب آب و فاضلاب خانگي:

انشعاب آب و فاضلاب براي مصارف خانگي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که صرفا در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت يا دفع فاضلاب خانگي در واحدهاي مسکوني داير مي گردد.
واحد مسکوني شهري عبارتست از مکاني براي زندگي که به تشخيص شرکت حداقل داراي يک اطاق، يک آشپزخانه و يک سرويس بوده و ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراکي بوده، سيستم لوله کشي آن مجزا باشد.ب) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکي:

اين انشعاب ها براي مصارف اشتراکي در بلوکها و مجموعه هاي ساختماني مسکوني و شهرک هاي مسکوني و صنعتي و به طور جدا از ساير انشعاب ها داير مي گردد.


ج) انشعاب مصارف عمومي:

انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که در خدمات عمومي غير انتفاعي به کار رود.


 د) انشعاب توليدي:

انشعاب آب توليدي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که براي به کار انداختن و بهر ه برداري از صنايع، کار خانه ها، استخراج معادن ،صنايع کشاورزي براي توليد فراوردهاي کشاورزي و دامي در کارگاهها و صنايع کوچک و صنوف توليدي استفاده مي شود.
انشعاب فاضلاب توليدي به انشعاب هايي اطلاق مي شود که براي جمع آوري و دفع فاضلاب صنايع ، کارخانجات ، موسسات و کارگاهها و صنوف توليدي بعد از پيش تصفيه و رسيدن کيفيت فاضلاب خروجي به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع آوري فاضلاب شهري براساس استانداردهاي شرکت، برقرار مي گردد.ه) انشعابات مصارف تجاري:

به انشعاب هايي اطلاق مي گردد که عموما براي محل کسب و تجارت داير مي گردند . ضمنا مصارف انشعاب هايي که با هيچ يک از موارد اين بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاري است.


و) انشعاب آب فاضلاب آزاد:

ابن انشعاب ها ويژه متقاضياني است که تمايل به پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب را ندارند.جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب
شرایط درخواست برقراری یا تغییر انشعاب :


شرايط درخواست برقراري و هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، توليدي و غيره در محدوده خدماتي شرکت در خواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد.قبول درخواست برقراري (يا تغيير در مشخصات) انشعاب منوط به حصول شرايط زير است:

الف) شرکت ظرفيت و امکانات لازم جهت برقراري يا تغييرانشعاب مورد نياز متقاضي را در محل مورد تقاضا داشته باشد.
ب) ملک مورد نظر متقاضي کاملا محصور و عملا منفک از املاک مجاور بوده و برو کف معتبر در محل ملک توسط شهرداري مشخص شده باشد.
ج) موانعي براي انجام کار شرکت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) متقاضي هيچ گونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شرکت يا ساير شرکتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يکديگرند و کليه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مکلفندظرف مدتي که دستگاهها و شرکتهاي آب فاضلاب اخطار يا اعلان دريافت مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملک خود در غير اين صورت آن به مرجع مربوطه تسليم و هزينه را پرداخت نمايند. شرکتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاک خواهد بود.برقراري مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد. واگذاري انشعاب آب به واحدهاي مسکوني و غير مسکوني که به نوعي موجب آلودگي منابع تامين کننده آب شرب شهرها (اعم از سطحي و زير زميني) مي شود و منوط به دفع يا انتقال از محل مورد نظر (طبق نظر شرکت) مي باشد.

 

ضوابط برخورداری از نرخ انواع انشعابات :
 
تشکيل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراري انواع انشعاب ها (آب و فاضلاب) و برخورداري از نرخهاي مخفف منوط به ارائه مدارک مورد قبول شرکت مي باشد. در مواردي که منابع ملک به شخصي واگذار گرديده است و شخص اخير تقاضاي برقراري انشعاب را داشته باشد، علاوه بر مدارک مربوطه ، ارائه تعهدنامه مبني بر جوابگويي و جبران هر گونه خسارتيکه از برقراري انشعاب به هر نحو به ملک يا اموال مالک ملک ، وارد شود الزامي است. حق انشعاب و هزينه هاي مربوط به آن از مالک و يا متقاضي دريافت مي شود ، ولي انشعاب بنام و منحصرا متعلق به ملک مورد تقاضا خواهد بود.
 


نصب کنتور و وسایل اندازه گیری :
 
متقاضي مي بايد بدون آنکه هزينه اي متوجه شرکت شود،محل مناسبي را با نظر شرکت جهت نصب وسايل اندازه گيري آماده نمايد. مشترک مسئول سالم نگه داشتن کليه وسايل و تجهيزاتي که از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب آب و فاضلاب نصب گرديده مي باشد و تحت هيچ عنوان حق دستکاري آنها يا پلمپ هايي را که بر روي کنتورها و ساير تجهيزات نصب مي باشد را ندارد.تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری :

مشترک ضمن اينکه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن دريچه شير قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنين محل دريچه هاي کنتور آب و سيفون فاضلاب مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارندو چنانکه پس از نصب انشعاب و وسايل اندازه گيري، مشترک تغييري در وضعيت ملک يا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههاي فوق الذکر نا مناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شرکت مي تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترک به محل مناسبي منتقل(تغيير مکان داخلي) نمايد. در صورتيکه تغيير مکان داخلي نيازمند به لوازم و تجهيزات ويا ايجاد شبکه فرعي و تاسيسات جديدي باشد کل هزينه هاي مربوطه به عهده مشترک خواهد بود و به هزينه هاي جابجايي اضافه مي شود.


تغییر مکان خارجی انشعاب آب و فاضلاب :

انشعاب آب و فاضلاب ، منحصرا مخصوص ملکي است که در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجايي آن ممنوع است. انشعاب منصوبه غير قابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک ، قابل فروش ، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد.
 

 


تغییر نام پرونده :

مالکين ميتواننند با ارائه اسناد رسمي و قانوني و يا اسناد مثبته اي که مورد تاييد شرکت باشد براساس اين آيين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايد. تغيير نام بنام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به مساحي مجدد ملک ، پرداخت مابه التفاوت حق انشعاب اختلاف متراژ احتمالي ، تسويه حساب کامل، تسليم برگه خلاصه معامله مصدق ملک و پرداخت مبلغ تعيين شده در بند قبلي ميباشد.
 تعیین مقدار مصرف آب و حجم دفع فاضلاب مشترک :
 
ارقامي که وسايل اندازه گيري نشان مي دهد دليل کافي براي مصرف آب و حجم فاضلاب تخليه شده در شبکه، توسط مشترک يا استفاده کننده بوده و مشترک يا استفاده کننده ملزم به قبول آن مي باشد مگر آنکه به تشخيص شرکت اشکالي در وسايل اندازه گيري و يا اشتباه در قرائت کنتور و يا اشتباه در محاسبات بهاء آب و کارمزد دفع فاضلاب وجود داشته باشد که در اين صورت براساس موارد زير عمل مي گردد: الف) شرکت طبق برنامه ، کنتورهاي خود را آزمايش کرده و صحت کار آنها را از حيث نشان دادن ارقام مصرف براساس استانداردهاي پذيرفته شده ، کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت يا تقاضاي مشترک يا استفاده کننده، آزمايش لازم را به عمل مي آورد در اين صورت چنانکه وسايل اندازه گيري سالم تشخيص داده شود مشترک يا استفاده کننده بايد هزينه آزمايش را بر اساس اين آيين نامه پرداخت نمايد. ب) اگر ضمن يکي از آزمايشهاي شرکت معلوم شود ارقامي را که کنتور نشان داده داراي بيش از 5 درصد خطا مي باشد (حدود 5%+- قابل اغماض است) ، تمام صورتحسابهاي مربوطه مصارف آب (حداکثر يک سال گذشته ) به علت اين گونه اشتباهات در ثبت ارقام کنتور اصلاح شود. اينگونه تعديلات براي نصف مدتي که از تاريخ آخرين آزمايش کنتور گذشته است به عمل مي آيد و هيچگاه مدت مذکور بيشتر از يک سال در نظر گرفته نخواهد شد.تعهدات ناشی از صدور صورتحساب :

مشترک يا استفاده کننده از انشعاب آب و فاضلاب ، مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و حسب مورد بدهيهای معوقه می باشد اعم از اينکه بدهي ها مذکور مربوط به مشترک يا استفاده کننده فعلی يا قبلی باشد.


تغییر در نوع مصرف :
 
مشترک مجاز است فقط بر اساس مشخصات مندرج در قرار داد و يا پروانه بهره برداري ، از انشعاب استفاده نمايد چنانکه به تشخيص شرکت هريک از مشترکين از خودبراي انشعاب مصارفي يه غير ازآنچه در قرارداد يا فرم برقراري و يا پروانه بهره برداري انشعاب قيد گرديده است استفاده نمايد ، شرکت موظف است با اخطار کتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي آب مصرفي و کارمزد خدمات دفع فاضلاب را تا ارائه پروانه مجاز و يا تغيير کاربري انشعاب ، با تعرفه آزاد محاسبه و دريافت نمايد. در صورت هر گونه افزايش عرصه و اعيان ، تعداد طبقات و واحدهاي ملک داراي انشعاب ، مشترک مکلف به محض دريافت اولين اخطار از سوي شرکت ، حق انشعاب ناشي از افزايش و يا تفيير در انشعاب مذکور را بر اساس تعرفه مورد عمل جاري ( به قيمت روز) پرداخت نمايد.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .
قوانین و مقررات مرتبط با آب
 
1- متقاضی:
متقاضی عبارت است از : شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ، لیکن هنوز درخواست وی انجام نشده است.
 

2- مشترک:
مشترک عبارت است از : شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب آب یا انشعاب های ( آب و یا فاضلاب) مورد تقاضای وی ، طبق مقررات برقرار شده باشد.
 

3- شرکت:
شرکت عبارت است از: شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا می شود و برای تمام یا بخشی از امور تامین و توزیع آب شرب و همچنین جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت ، به فعالیت می پردازد و خدمات مورد نیاز آب و فاضلاب را تامین می نماید. شرکت هایی که وظایف یاد شده را در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به عهده دارند برای فعالیت های این مناطق دارای آئین نامه و تعرفه های خاص خود هستند.
 

4- تامین و استحصال آب:
 تامین و استحصال آب عبارت است از : کلیه عملیات مربوط به بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات مرتبط با استحصال آب از چاهها، چشمه ها،قنوات و برداشت آب از منابع سطحی (تلمبه خانه ها و تاسیسات آبگیری از رودخانه ها و سدها) و همچنین بهر برداری از تصفیه خانه ها ، تاسیسات ضدعفونی و مخازن سرویس و خطوط انتقال تا ابتدای مخازن ذخیره و یا شبکه آبرسانی به منظور تامین آب ، که این تاسیسات کلاً متعلق به شرکت و یا شرکت آب منطقه ای می باشد.
 

5- شبکه عمومی توزیع آب:
شبکه عمومی توزیع آب عبارت است از : کلیه تاسیسات و تجهیزات و توزیع آب از قبیل مخازن ذخیره ، خطوط اصلی و فرعی توزیع آب و همچنین تلمبه خانه های داخل شبکه که کلاً متعلق به شرکت می باشند.
 

6- خط آبرسانی اختصاصی:
تاسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه توزیع عمومی موجود تا ابتدای لوله انشعاب (محل نصب شیر انشعاب) اعم از لوله و سایر ملحقات ، خط آبرسانی اختصاصی نامیده می شود.
 

7- انشعاب آب:
آن بخش از لوله فرعی آب که مقطع آن متناسب با کنتور و ظرفیت انشعاب آب مشترک در نظر گرفته می شود و در نهایت خط آبرسانی اختصاصی و یا شبکه عمومی توزیع آب را (از محل نصب شیر انشعاب) به نقطه تحویل (محل نصب کنتور) متصل می نماید، اعم از لوله و متعلقات مربوطه تا شیر فلکه بعد از کنتور ، انشعاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است.
 

8- تاسیسات و تجهیزات آب مشترک:
کلیه تاسیسات و تجهیزات آب و همچنین سیم لوله کشی که بعد از نقطه تحویل (محل نصب کنتور) توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شود، تاسیسات و تجهیزات مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.
 

9- وسایل اندازه گیری :
وسایل اندازه گیری و کنترل عبارت است از : کنتور یا کنتورها و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن و یا سنجش دبی و حجم آب ، طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می گردند.این وسائل کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشد و محل نصب آنها در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گردد.
 

10- شبکه عمومی جمع آوری و انتقال فاضلاب :
شبکه عمومی جمع آوری و انتقال فاضلاب عبارت است از : کلیه تاسیسات و تجهیزات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر ایجاد شبکه های فرعی عمومی و جمع آوری کننده های اصلی تا محل تصفیه خانه و تلمبه خانه های داخل شبکه فاضلاب که کلاً متعلق به شرکت می باشد.
 

11- تصفیه و دفع فاضلاب :
تصفیه و دفع فاضلاب عبارت است از: کلیه عملیات مربوط به بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات مرتبط با تصفیه و دفع پساب نظیر تصفیه خانه، تلمبه خانه هاو انواع تاسیسات و تجهیزات فرآیندهای تصفیه، تاسیسات کلرزنی، کانال و یا خطوط انتقال پساب تا نقطه معین می باشند..
 

12-  خط اختصاصی اتصال فاضلاب:
تاسیسات و خطوط ایجاد شده در فاصله شبکه جمع آوری عمومی موجود فاضلاب تا محل اتصال لوله انشعاب فاضلاب اعم از لوله و سایر ملحقات ، خط اختصاصی اتصال فاضلاب نامیده می شود.
 

13- انشعاب (اتصال) فاضلاب:
آن بخش از لوله فرعی فاضلاب که مقطع آن متناسب با سیفون یا ظرفیت قراردادی بوده و فاضلاب مشترک را از محل سیفون (نقطه تحویل) به خط اختصاصی و یا شبکه عمومی جمع آوری فاضلاب منتقل می نماید (اعم از لوله و متعلقات مربوطه و سیفون) ، انشعاب (اتصال) فاضلاب نامیده می شود و متعلق به شرکت است.
 

14- تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک:
کلیه تاسیسات و امکانات مربوط به جمع آوری و انتقال فاضلاب نظیر شبکه های فرعی ، تلمبه خانه و غیره و تاسیسات پیش تصفیه احتمالی قبل از نقطه تحویل (سیفون) که توسط مشترک یا مشترکین ایجاد می شوند، تاسیسات و تجهیزات فاضلاب مشترک نامیده می شود و متعلق به مشترک یا مشترکین می باشد.
 

15- نقطه تحویل آب ویا فاضلاب:
نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک اتصال داده می شود و درآن محل وسایل اندازه گیری و کنترل نصب می شود . عموماً نقطه تحویل آب محل نصب کنتور آآب و نقطه تحویل فاضلاب محل نصب سیفون دفع فاضلاب می باشد.
 

16- قرارداد برقراری انشعاب:
قرارداد برقراری انشعاب آب و فاضلاب عبارت است از : قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی که طبق مفاد آن انشعاب آب یا فاضلاب دایر می گردد.
 

17- خدمات آب:
خدمات  آب عبارت است از: در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب ازشبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید..
1-17- فشار متعارف شبکه آب با توجه به تعریف حداقل و حداکثر فشار مجاز شبکه توزیع آب در نشریه شماره 3-117 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عنوان «مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی» و با نظر کمیته فنی شرکت (متشکل از مدیر شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فنی ) برای هر منطقه تعیین می گردد.
 

18- انواع انشعاب های آب و فاضلاب:
انواع انشعاب های آب و فاضلاب براساس نوع کاربری به شرح زیر است:
 

الف) انشعاب آب و فاضلاب خانگی:
انشعاب آب و فاضلاب برای مصارف خانگی به انشعابهایی اطلاق می شود که صرفاً در حدود متعارف مصارف آب شرب و بهداشت یا دفع فاضلاب خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد.
واحد مسکونی شهری عبارتست از : مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اطاق ، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده و سیستم لوله کشی در آن مجزا باشد.
تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده  شرکت می باشد..
 

ب) انشعاب آب و فاضلاب مصارف اشتراکی:
این انشعابها برای مصارف اشتراکی در بلوک ها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرک های مسکونی و صنعتی و بطور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد (نظیر انشعاب آب و فاضلاب محوطه های عمومی، رختشوی خانه ، شیرهای برداشت آب یا تخلیه فاضلاب در پارکینگ و موتورخانه مجتمع ها و کنتورهای تجمعی مناطق مسکونی و نظایر آن).
 

ج) انشعاب مصارف عمومی:
انشعاب آب و فاضلاب مصارف عمومی به انشعابهایی اطلاق می شود که جهت خدمات عمومی غیر انتفاعی (نامبرده شده در تعرفه) به کار رود.
 

د) انشعاب فضای سبز:
انشعاب آب فضای سبز به انشعابهایی اطلاق می گردد که جهت تامین آب فضاهای سبز عمومی داخل شهرها اعم از پارکها ،میادین،فلکه ها بلوارها، و یا حاشیه کناری خیابانها توسط متصدیان مربوطه درخواست و طبق مقررات شرکت دایر می گردد.
 

ه) انشعاب تولیدی :
انشعاب آب تولیدی به انشعابهایی اطلاق می شود که برای بکار انداختن و بهره برداری از صنایع، کارخانه ها ، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها ( مانند مرغداری ها، دامداری ها، پرورش کرم ابریشم و نظایر آن) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی استفاده می شود.
انشعاب فاضلاب تولیدی به انشعابهایی اطلاق می گردد که برای جمع آوری و دفع فاضلاب صنایع کارخانجات موسسات و کارگاه ها و صنوف تولیدی بعد از پیش تصفیه و رسیدن کیفیت فاضلاب خروجی به حد مجاز در محل اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب براساس استانداردهای شرکت برقرار می گردد.
 

و) انشعابات مصارف تجاری:
به انشعابهایی اطلاق می گردد که عموماً برای محل کسب و تجارت دایر می گردد. ضمناً مصارف انشعاب هایی که با هیچ یک از موارد این بند مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری است . محل داد و ستد کالا یا خدمات و هر مکانی که در آن فعالیت تجاری و ارائه خدمات انتفاعی (نامبرده شده در تعرفه) صورت گیرد تجاری محسوب  می شود.
 
 

فصل دوم : ‌مقررات عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب
23-4- شرايط درخواست برقراري و هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب

 
هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند براي هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، توليدي و غيره در محدوده خدماتي شرکت درخواست برقراري يا هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول درخواست برقراري يا تغييرات در مشخصات) انشعاب منوط به حصول شرايط زير است :‌


الف) شرکت ظرفيت و امکانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل تقاضا داشته باشد.
ب) ملک مورد نظر متقاضي کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور بوده و برو کف معتبر در محل ملک توسط شهرداري مشخص شده باشد.
ج) موانعي براي انجام کار شرکت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شرکت يا ساير شرکتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

1-23-4-داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يکديگرند و کليه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوري ودفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتي که دستگاه ها و شرکت هاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن را پرداخت نمايند در غير اين صورت شرکت هاي آب وفاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاک خواهندبود. برقراري مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد.
2-23-4- در موارد خاص با تصويب هيئت مديره واگذاري انشعاب فاضلاب بدون داشتن انشعاب آب با انعقاد قرارداد جداگانه صورت مي‌گيرد.
3-23-4- واگذاري انشعاب آب به واحداي مسکوني و غيرمسکوني که بنوعي موجب آلودگي منابع تامين‌کننده آب شرب (اعم از سطحي و زيرزميني) مي‌شود منوط به دفع و يا انقال فاضلاب از محل مورد نظر (طبق نظر شرکت) مي‌باشد.
همچنين واگذاري انشعاب آب به گرمابه‌ها ، مراکز توليدي و صنعتي و اماکن عمومي در محلي که شبکه جمع‌آوري فاضلاب وجود ندارد مشروط به اين که متقاضي ، تاسيسات دفع فاضلاب مربوط را به طريق بهداشتي و مورد قبول شرکت ايجاد نموده باشد.

4-23-4- انشعاب فاضلاب غيرخانگي بشرطي واگذاري مي‌گردد که کيفيت فاضلاب به هنگام تخليه در محل اتصال به شبکه جمع آوري به تشخيص شرکت بر اساس مقررات و استانداردهاي ابلاغي وزارت نيرو در حد مجاز باشد.
 


24-4- ضوابط تشکيل و تکميل پرونده انشعاب

تشکيل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراري انواع انشعاب ها (آب و فاضلاب) و برخورداري از نرخ هاي مخفف منوط به ارائه مدارک مورد قبول شرکت مي‌باشد.

1-24-4- در موارديکه منافع ملک به شخصي واگذاري گرديده است و شخص اخير تقاضاي برقراري انشعاب را داشته باشد علاوه بر مدارک مربوطه ارائه تعهدنامه مبني بر جوابگويي و جبران هرگونه خسارتي که از برقراري انشعاب به هرنحو به ملک يا اموال مالک ملک ، وارد شود الزامي است.
2-24-4- حق انشعاب و هزينه‌هاي مربوط به آن از مالک يا متقاضي دريافت مي‌شود، ولي انشعاب به نام و منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا خواهد بود. در هر حال دريافت حق انشعاب و هزينه‌هاي مربوط از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه به نام پرداخت کننده يا متقاضي و همچنين انعقاد قرارداد برقراري انشعاب با متقاضي و يا صدور پروانه بهره برداري از انشعاب به نام متقاضي دليل بر مالکيت يا شناسايي حقي براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.
3-24-4- ضوابط و مدارک لازم براي تشکيل پرونده را کميته‌اي مرکب از معاونين شرکت که در زمينه امور مشترکين ، بهره برداري و برنامه‌ريزي مسئوليت داشته باشد، زير نظر مديرعامل شرکت، مشخص مي نمايد.
 


25-4- نصب کنتور و وسايل اندازه‌گيري

متقاضي مي‌بايد بدون آنکه هزينه‌اي متوجه شرکت شود محل مناسبي را با نظر شرکت جهت نصب وسايل اندازه‌گيري آماده نمايد. مشترک مسئول سالم نگهداشتن کليه وسايل و تجهيزاتي که از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب آب و فاضلاب نصب گرديده ، مي‌باشد و تحت هيچ عنوان حق دستکاري آنها يا پلمپ‌هايي را که بر روي کنتورها و ساير تجهيزات نصب مي‌باشد ، ندارد و تنها نمايندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت مي‌توانند نسبت به بازکردن پلمپ ها اقدام نمايند.
در تمام مواردي که تغيير يا تعويض در لوازم اندازه‌گيري صورت مي‌گيرد چنانچه بر اساس مدارک موجود در پرونده وسايل اندازه‌گيري قبلي متعلق به مشترک باشد به وي مسترد مي‌گردد.
 

26-4- تغيير مکان داخلي وسايل اندازه‌گيري

مشترک ضمن اينکه مسئول مرئي نگه‌داشتن و قابل دسترس بودن دريچه شير قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنين محل دريچه‌هاي کنتور آب و سيفون فاضلاب مي‌باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسايل اندازه‌گيري ، مشترک تغييري در وضعيت ملک يا ساختمان خود بدهد که محل دستگاه‌هاي فوق‌الذکر نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شرکت مي‌تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه، دستگاه هاي مزبور را با هزينه مشترک (بر اساس بند 64-4 اين آيين نامه) به‌محل مناسبي منتقل (تغيير مکان داخلي) نمايد.
1-26-4- در صورتيکه تغيير مکان داخلي نيازمند به لوازم و تجهيزات و يا ايجاد شبکه فرعي و تاسيسات جديد باشد کل هزينه‌هاي مربوطه به عهده مشترک خواهد بود و به هزينه‌هاي جابجايي (موضوع بند 64-4) اضافه مي‌شود.
 


27-4- تغيير مکان خارجي انشعاب آب وفاضلاب

انشعاب آب و فاضلاب ، منحصراً مخصوص ملکي است که در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجايي آن ممنوع است.

1-27-4- انشعابات منصوبه غيرقابل انتقال بوده و جدا از اصل ملک ، قابل فروش ، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي‌باشد همچنين چنانچه مشترکي جبراً يا به اختيار خود درخواست جابجايي محل انشعاب (خارج از ملک و به مکان ديگر) را داشته باشد مي‌بايد تقاضاي برچيدن انشعاب موجود را طبق بند 41-4 نموده و براي انشعاب مورد نياز خود در محل جديد مشابه ساير متقاضيان اقدام نمايد.
 


28-4- واگذاري انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع ها

به آپارتمان ها و مجموعه‌هاي مسکوني تجاري اداري که تاسيسات لوله کشي داخلي مجزا دارند در صورت وجود امکانات فني شرکت انشعاب‌هاي متعدد واگذار خواهد کرد ليکن در صورتيکه تاسيسات لوله کشي داخلي اين واحدها مجزا نباشد يک انشعاب واگذار مي‌شود.
1-28-4- براي مصارف مشترک مجموعه‌ها و مجتمع‌ها نظير موتورخانه هاي شوفاژ، پارکينگ و مصارف عمومي، يک انشعاب اشتراکي واگذار مي‌شود.
2-28-4- در موارديکه مشترک درخواست واگذاري سيفون اضافي فاضلاب نمايد در صورت وجود امکان فني ، با دريافت هزينه‌هاي مقرر واگذاري آن بلامانع است.
 


29-4- تغيير نام پرونده

مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني ويا اسناد مثبته‌اي که مورد تائيد شرکت باشد، بر اساس اين آئين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايد.
1-29-4- تغيير نام پرونده به نام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلامهاي محضري منوط به ارزيابي مجدد ملک، تسويه حساب کامل در موارد افزايش تعداد واحدها و ظرفيت قراردادي، تغيير کاربري، قبوض پرداخت نشده، اقساط معوق و بدهي هاي انتقالي ازبانک ها مي‌باشد.

تبصره : در املاکي که داراي واحدهاي آپارتماني متعدد با مالکين مختلفي و بدهي آب بهاء و هزينه‌هاي انشعاب باشد، چنانچه يکي از مالکين، متقاضي دريافت استعلام دفترخانه باشد، شرکت بر اساس مشخصات پايانکار ملک و صورتجلسه تفکيکي، مابه التفاوت هزينه‌اي برقراري انشعاب آب و فاضلاب را به قدرالسهم متقاضي از ملک ، معلوم و با دريافت آن و تسويه حساب پاسخ استعلام را براي هر واحد مورد استعلام به صورت مجزا مي‌دهد. 

2-2-4- چنانچه در پرونده انشعاب آب و فاضلاب ، سند پرداخت وام و يا وديعه اي وجود داشته باشد که به طور رسمي به خريدار (متقاضي تغييرنام) منتقل نشده باشد کماکان بنام پرداخت کننده اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مسترد مي‌گردد.
 


30-4- تعيين مقدار مصرف آب و حجم دفع فاضلاب مشترک

ارقامي که وسايل اندازه‌گيري نشان مي‌دهد دليل کافي براي مصرف آب و حجم فاضلاب تخليه شده در شبکه ، توسط مشترک يا استفاده کننده بوده و مشترک يا استفاده کننده ملزم به قبول آن مي‌باشد مگر آنکه به تشخيص شرکت اشکالي در کار وسايل اندازه‌گيري و يا اشتباه در قرائت کنتور و يا اشتباه در محاسبات بهاء آب و کارمزد دفع فاضلاب وجود داشته باشد که در اينصورت بر اساس موارد زير عمل مي‌گردد.

الف) شرکت طبق برنامه، کنتورهاي خود را آزمايش کرده و صحت کار آن را از حيث نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده، کنترل خواهد کرد و بر حسب ضرورت با تقاضاي مشترک يا استفاده کننده آزمايش لازم را به عمل مي‌آورد در اين صورت چنانچه وسايل اندازه‌گيري سالم تشخيص داده شود مشترک يا استفاده کننده بايد هزينه آزمايش را بر اساس اين آئين نامه (بند64-4) پرداخت نمايد.
ب) اگر ضمن يکي از آزمايش‌هاي شرکت معلوم شود ارقاني را که کنتور نشان داده داراي بيش از 5 درصد خطا مي‌باشد. (حدود 5% قابل اغماض است)، تمام صورتحسابهاي مربوط به مصارف آب حداکثر يکسال گذشته به علت تاثير اينگونه اشتباهات در ثبت ارقام کنتور اصلاح خواهدشد.
اينگونه تعديلات براي نصف مدتي که از تاريخ آخرين آزمايش کنتور گذشته است به عمل مي‌آيد و هيچگاه مدت مذکور بيشتر از يکسال در نظر گرفته نخواهدشد.
هرگاه نتوان مقدار مصرف آب را با توجه به درصد خطا يا خرابي کنتور محاسبه نمود در اين صورت شرکت تمام صورتحساب‌هاي مدت فوق الذکر را براساس دقيق ترين آمار و اطلاعات موجود و يا با مقايسه با يک دوره مشابه قبلي تعديل و اصلاح نموده و در صورتيکه اين امکان نيز وجود نداشته باشد کل پرداختهاي مشترک در طي دوره ياد شده علي‌الحساب تلقي شده و مصرف در طي دوره مشابه آتي ملاک تسويه حساب قرار خواهدگرفت. در مواقعي که صورت حساب‌ها به طريقي که فوقاً اشاره گرديد تعديل يا اصلاح شود شرکت هر مبلغي را که اضافه از مشترک وصول کرده‌است به وي مسترد مي‌دارد و مشترک نيز مي‌بايد هرمبلغي را که بدهکار مي‌شود طي اقساط قابل قبول به شرکت پرداخت نمايد.

ج) علاوه بر مورد بند «ب» هرگونه کسري يا اضافه محاسبه بهاي آب و کارمزد دفع فاضلاب ناشي از نواقص يا اشتباه در اندازه‌گيري از زمان وقوع و نقص و يا اشتباه در قرائت کنتور از طرفين قابل برگشت مي‌باشد. در اين رابطه کميته منتخب هيئت مديره مسئوليت اين امر را به عهده خواهد داشت.
د) در تمام موارديکه در دستگاه‌هاي اندازه‌گيري نصب شده درستکاري و يا در دست کارکردن آنها دخالت شود و يا از انشعاب آب و فاضلاب به صورت غيرمجاز استفاده گردد، شرکت بايد بهاي آب مصرفي و کارمزد دفع فاضلاب ناشي از اينگونه دستکاري‌ها و استفاده هاي غيرمجاز (که مقدار آن را بر اساس ضوابط موجود تعيين خواهد نمود) با تعرفه آب آزاد محاسبه و به اضافه ساير هزينه‌هايي که از اينگونه اقدام يا اقدامات غيرمجاز متوجه شرکت گرديده‌است را از مشترک وصول نمايد.
 


31-4- تعهدات ناشي از صدور صورتحساب

مشترک يا استفاده کننده از انشعابات آب و فاضلاب ، مکلف به پرداخت صورتحساب و حسب مورد بدهيهاي معوقه مي‌باشد اعم از اينکه بدهيهاي مذکور مربوط به مشترک يا استفاده کننده فعلي يا قبلي باشد.

1-31-4- نرخ بهاي آب مصرفي و کارمزد دفع فاضلاب مشترکيني که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و يا مشترکيني که خواهان پرداخت بهاي آب مصرفي و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهاي دوره مصرف باشند به ترتيب در ضرايبي معادل 04/1 براي تاخير و 96/0 براي تعجيل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.
2-31-4- اعلام عدم دريافت صورتحساب توسط مشترک يا استفاده کننده از تعهد پرداخت صورتحساب نمي‌کاهد ولي هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثني نمايد شرکت موظف است با دريافت هزينه مربوطه بر اساس بند 64-4 نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.
3-31-4- مدت دوره قرائت کنتور و نمونه صورتحساب با نظر شرکت و تائيد شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور تعيين مي‌گردد.
 


32-4- تغيير در نوع مصرف

1-32-4- مشترک صرفاً مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد و يا پروانه بهره برداري، از انشعاب استفاده نمايد چنانچه به تشخيص شرکت هر يک از مشترکين از انشعاب خود براي مصارفي به غير از آنچه که در قرارداد يا فرم واگذاري قيد گرديده‌است، استفاده نمايند شرکت مي‌تواند با ابلاغ کتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غيرمجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي آب مصرفي و هزينه دفع فاضلاب را تا ارائه پرونه مجاز و تغيير کاربري انشعاب، با تعرفه کاربري جديد محاسبه و دريافت نمايد.
2-32-4- در صورتيکه کاربري ملک داراي انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعي به نوع ديگر تغيير کند، در صورت وجود امکانات فني، هزينه‌هاي حق انشعاب قبلي و فعلي هردوکاربري طبق تعرفه هاي جاري (قيمت روز) محاسبه و در صورت افزايش يا کاهش، مابه‌التفاوت از مشترک دريافت و يا سي درصد مابه‌التفاوت مسترد مي‌گردد.
3-32-4- در صورت هرگونه افزايش در ظرفيت قراردادي و تعداد واحدهاي ملک داراي انشعاب، مشترک مکلف است به محض دريافت اولين نامه از سوي شرکت، هزينه‌هاي ناشي از افزايش و يا تغيير در انشعاب مذکور را براساس تعرفه مورد عمل جاري (به قيمت روز) پرداخت نمايد.
 


33-4- دسترسي به اماکن

مشترک يا استفاده کننده از انشعاب آب و فاضلاب، حق دسترسي به اماکن خود به منظور برقراري انشعاب، قرائت کنتور، بازرسي کنتورها ، سيفون اتصال فاضلاب و ساير وسايل و تاسيسات مربوطه و همچنين تعمير کردن، قطع نمودن انشعاب آب و فاضلاب، برداشتن اموال متعلق به شرکت و عندالزوم کنترل فني شبکه هاي داخلي آب و فاضلاب را به نمايندگان شرکت که هويتشان مشخص باشد اعطا مي نمايد. بنابراين براي موارد فوق طرح شکايات وادعاهائي از قبيل ورود به عنف يا غيرقانوني به ملک غير، عليه شرکت و کارکنان آن امکانپذير نيست.
 


34-4- نحوه استفاده مشترک از انشعاب آب وفاضلاب 

1-34-4- انجام لوله‌کشي‌هاي داخلي آب و مسئوليت اجراي صحيح آن به عهده مشترک ب.ده و شرکت فقط موظف به تامين فشار متعارف شبکه آب مي باشد و در مورد ساختمانهاي بند، مشترک مي‌بايستي با نظر کميته فني شرکت (متشکل از مدير شبکه و انشعاب و کارشناسان دفتر فني) با تعبيه مخزن ذخيره‌اي که آب به صورت آزاد وارد آن شود به وسليه پمپاژ از اين منبع ، فشار در طبقات ساختمان را تامين نمايد.
2-34-4- در موارديکه در شبکه افت فشار و يا کمبود آب وجود دارد مشترک اجازه نصب پمپ بر روي شبکه آب شهري به طور مستقيم را نخواهد داشت و در صورت تخلف، شرکت نسبت به قطع انشعاب آب تا برچيدن پمپ اقدام خواهد نمود.
3-34-4- مسئوليت انجام و اجراي صحيح شبکه و تاسيسات جمع آوري داخلي فاضلاب تا نقطه اتصال به شبکه فاضلاب شهري ورعايت نکات فني مورد نظر شرکت در اين رابطه ، به عهده متقاضي يا مشترک مي باشد. در موارديکه فاضلاب تمام يا قسمتي از ملک متقاضي يا مشترک به طور ثقلي به شبکه فاضلاب محل سوار نشود ، متقاضي يا مشترک يا استفاده کننده از آن ملزم به ايجاد تاسيساتي براي تخليه اين فاضلاب به شبکه جمع آوري فاضلاب محل خواهد بود. چنانچه احداث شبکه فاضلاب موخر بر احداث بناي ملک باشد حق انشعاب قسمتي از ملک که فاضلاب آن به شبکه فاضلاب سوار نمي شود دريافت نمي گردد.
4-34-4- در شبکه هاي فاضلاب مجزا ، آب باران ملک به هيچ عنوان نبايد وارد شبکه فاضلاب شود.
5-34-4- شرکت مجاز است عنداللزوم نسبت به کنترل فني طراحي و اجراي شبکه هاي داخلي آب و فاضلاب مشترک نظارت نمايد.
6-34-4- ميزان حداکثر آب مصرفي هر مشترک با توجه به محدوديت منابع تامين آب به ويژه در ايام اوج مصرف ، بايستي بر اساس الگوي مصرف در حد مصرف معقول باشد و در موارديکه شرکت تشخيص دهد مشترک يا استفاده کننده رعايت صرفه جويي را نمي کند، اخطاري را براي مشترک ارسال و در صورت بي توجهي نسبت به قطع آب اقدام مي نمايد. وصل مجدد آب منوط به سپردن تعهد مشترک مبني بر رعايت صرفه جويي و مصرف معقول آب خواهد بود.
7-34-4- شرکت تعهدي در قبال تامين آب فضاي سبز و مصارف استخر و مشابه آن را نداشته و مشترک حق ندارد از آب اشتراک خانگي و غيرخانگي درج شده در قرارداد براي تامين آب فضاي سبز و غيره ملک خود استفاده نمايد و در صورت فراهم بودن امکانات فني کافي براي شرکت ، بايد جهت تامين آب موارد فوق الذکر، ‌انشعاب جداگانه با کاربري مربوطه درخواست نمايد.
8-34-4- در صورت وجود ساير منابع تامين‌کننده آب در داخل ملک مشترک (مثلاً چاه) مشترک حق ندارد آن را به شبکه توزيع آب وصل نمايد . چنانچه تاسيسات لوله‌کشي داخلي ملک به نحوي باشد که براي ساکنين و يا شبکه عمومي آب ، احتمال آلودگي و يا اتلاف آب را داشته باشد ، شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب (آب) مبادرت خواهد نمود و مشترک با دريافت اولين اخطار بايد نسبت به تعويض و ترميم آن با هزينه خود و طبق نظر شرکت اقدام نمايد. وصل مجدد انشعاب موکول به رفع نقايص ياد شده و پرداخت هزينه قطع و وصل خواهد بود.
9-34-4- مشترک بايد کليه خسارات شرکت در برابر کليه دعاوي و مطالباتي که در نتيجه قصور و در انجام تعهدات خود (طبق مفاد بند 34-4) از طرف هر کس عليه شرکت بشود را بپذيرد.
 


35-4- مداومت جريان آب و خدمات دفع فاضلاب 
 
1-35-4- شرکت مسئول تامين مداوم جريان آب در شبکه با فشار متعارف و همچنين آب مورد نياز هر انشعاب بر اساس استانداردهاي مصرف و ظرفيت قراردادي مي باشد.
2-35-4- شرکت مسئول فراهم نمودن امکان جريان مداوم تخليه فاضلاب مشترکين(مشروط به رعايت استانداردهاي زيست محيطي و يا مشخصات مندرج در قرارداد مربوطه از طرف مشترک يا استفاده کننده) به شبکه جمع آوري فاضلاب خواهد بود.
3-35-4- تعهدات موضوع بندهاي 1-35-4 و 2-35-4 شامل حوادث ناشي از عوامل خارج از کنترل و اتفاقي و همچنين قطع آب و يا خدمات فاضلاب بر اساس موافقت با مشترک و يا حدود اختيارات تعيين شده در اين آئين نامه نمي‌باشد. تشخيص عوامل خارج از کنترل و اتفاقي با شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور است.
 


36-4- کيفيت آب شرب 
 
شرکت مکلف است نسبت به ضدعفوني کردن مداوم آب شرب اقدام و کيفيت آن را از نظر باکتريولوژي ، شيميايي و فيزيکي طبق استانداردهاي ابلاغي وزارت نيرو تامين نمايد.
 


37-4- نگهداري واداره تاسيسات آب و فاضلاب

شرکت ملزم است تاسيسات آب و فاضلاب را به نحو صحيح و مطابق استانداردهاي معمول نگهداري و اداره نموده و در صورتيکه تاسيسات نياز به مرمت داشته باشد اقدام فوري براي ترميم خرابي به عمل آورد.
1-37-4- تمامي موارد استانداردهاي ذکر شده در کليه مفاد اين آئين نامه توسط وزارت نيرو تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
 


38-4- اصلاح و تعويض وسايل و لوازم انشعاب

آن قسمت از وسايل و لوازم انشعاب آب و فاضلاب که به علت فرسوده شدن يا حوادث اتفاقي نياز به تعويض يا اصلاح داشته باشد، بدون نياز به درخواست مشترک و بدون دريافت هزينه، توسط شرکت انجام خواهد گرديد، مگر آنکه به تشخيص شرکت، مشترک يا استفاده کننده در ايجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در اين صورت مي‌بايد هزينه مربوطه را (براساس قيمت تمام شده) پرداخت نمايد.
1-38-4- حوادث و بلاياي طبيعي که منجر به تخريب و خسارت عمومي به شبکه و يا تاسياست شرکت گردد از حدود اين آئين نامه خارج مي‌باشد.
 


39-4- قطع موقت انشعاب (آب و فاضلاب )

شرکت در موارد مشروحه زير انشعاب آب و يا فاضلاب مشترک يا استفاده کننده را موقتاً قطع خواهد نمود :
الف) در صورتيکه تنها مشترک يا مصرف کننده پس از تسويه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنمايد (درصورتيکه از يک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند مي‌بايد کليه استفاده کنندگان درخواست نمايند).
ب) اگر مشترک يا استفاده کننده در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آئين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب آب و فاضلاب قصور نمايد.
ج) در صورتيکه مشترک يا استفاده کننده نسبت به پرداخت کليه ديون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننمايد.
د) در صورتيکه مشترک يا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاري تاسيسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده و يا اقدام به شکستن يا دستکاري منجر به خرابي کنتور نمايد.
هـ) در موارديکه مشترکين يا استفاده‌کنندگان حريم شبکه و تاسيسات آب و فاضلاب را رعايت نکنند.
و) در موارديکه مشترک يا استفاده کننده ، ضوابط مربوط به استانداردهاي فاضلاب را برابر مشخصات مقرر مراعات ننمايد.
در موارديکه رفع نقص سيستم پيش تصفيه بنابه تشخيص شرکت احتياج به زمان داشته باشد، در صورت امکان فرصت لازم به مشترک داده خواهد شد، بديهي است در اين مدت هزينه تصفيه بار آلودگي اضافي (به تشخيص شرکت) دريافت خواهد شد.

ز) در صورتيکه از انشعاب واگذار شده آب و فاضلاب اقدام به لوله کشي به ملک ديگر و استفاده غيرمجاز شود و يا نسبت به نصب پمپ بطور مستقيم بر روي انشعاب اقدام گردد.
ح) در صورتيکه مشترک يا استفاده کننده به تشخيص شرکت موجب نامرئي شدن دريچه محفظه شيرقطع و وصل انشعاب (آب وفاضلاب) بشود و يا ايجاد مانع در آن بنمايد. در اين رابطه شرکت اخطاري براي مرئي نمودن و رفع مانع به مشترک يا استفاده کننده ابلاغ مي نمايد و چنانچه ظرف مهلت تعيين شده مشترک يا استفاده کننده اقامي ننمود، شرکت رأساً اقدام و هزينه هاي مربوطه را به اضافه مبلغي به عنوان جريمه (معادل بند 64—4) دريافت مي نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه توسط مشترک، انشعاب قطع مي گردد.
ط) در صورتيکه امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن در ميسر نگردد.
ي) هرگاه حکم يا قرار لازم الاجراء از سوي مقامات قضائي در زمينه قطع انشعاب (آب وفاضلاب) صادر گردد.

1-39-4- در هنگام قطع موقت انشعاب آب و فاضلاب کماکان صورتحساب برحسب مورد بر مبناي حداقل بهاي آب مصرفي و کارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمام ماهانه صادر خواهد شد.
2-39-4- در صورت کمبود آب و نياز به اعمال جيره بندي، شرکت با اعلام قبلي در مورد قطع جريان ب اقدام مي‌نمايد.
 


40-4- برقراري مجدد انشعاب آب وفاضلاب

1-40-4- براي برقراري مجدد انشعاب آب وفاضلاب در محلي که سابقاً انشعاب آب و فاضلاب وجود داشته است و به علل مندرج در بند 39-4-موقتاً قطع گرديده ، مشترک يا استفاده کننده مي بايست بر اساس تعرفه هاي مصوب، کليه بدهيهاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد و خسارت وارده (برحسب مورد) و حداقل بهاي آب و کارمزد و دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه در طول قطع را به شرکت پرداخت نمايد.
2-40-4- در موارديکه مطابق مفاد اين آئين نامه (به ويژه بند 39-4) انشعاب آب و فاضلاب قطع مي شود،‌مشترک يا استفاده کننده مجاز به دخالت در تاسيسات و وصل خودسرانه انشعاب نمي باشد و رد صورت تخلف، انشعاب قطع و برقراري مجددآن موکول به سپردن تعهد کتبي برتکرار نشدن خلاف و تسويه حساب کامل و پرداخت معادل دو برابر هزينه نصب آن انشعاب خواهد بود.
 


41-4- برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب

در هر يک از حالات زير شرکت، انشعاب آب وفاضلاب مشترک را به طور دائم جمع آوري ،‌پرونده را باطل و با مشترک تسويه حساب خواهد نمود.

الف) هرگاه مشترکي که تنها استفاده کننده از انشعاب ميباشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بمايد( در صورتيکه از يک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند مي بايد کليه استفاده کنندگان درخواست نمايند)
ب) هرگاه بدهي مشترک يا استفاده کننده پس از گذشت حداقل يکسال از تاريخ قطع موقت جمعاً به پنجاه درصد هزينه هاي برقراري انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جدول هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب برسد و عليرغم اخطار شرکت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه سه سال از تاريخ قطع موقت بگذرد و مشترک يا استفاده کننده عيرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننمايد.
د) در صورت تکرار خلاف موضوع بند 2-40-2 براي بار دوم در ارتباط با وصل خودسرانه انشعاب قطع شد توسط مشترک يا استفاده کننده .

1-41-4- در کليه حالات فوق در صورت مراجعه مشترک (يا استفده کننده اي که قائم مقام قانوني وي محسوب مي گردد) جهت تسويه حساب ، بخشي از هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب مندرج در جداول «هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب» مورد عمل روز شرکت (بدون هزينه نصب و هزينه شبکه اختصاصي) پس از کسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد، مبلغ مذکور در مورد انشعابات آب و فاضلاب واگذار شده براي کليه واحدها معادل پنجاه درصد نوع انشعابي که براي آن حق انشعاب آب و فاضلاب پرداخت شده خواهد بود.
 


42-4- بازفروش آب

مشترکين حق بازفروش آب به ملک ديگري و همچنين تخليه فاضلاب ملک ديگري از طريق سيفون فاضلاب انشعاب خود به شبکه جمع آوري فاضلاب را ندارند.
1-42-4 چگونگي فروش انشعاب و تعيين ظرفيت قراردادي و نرخ فروش آب به متقاضياني که با اعمال تغييرات لازم (شکلي يا کيفي) روي آب تحويلي مجدداً آن را بازفروش مي نمايند از طريق دستورالعملي که توسط وزير نيرو ابلاغ مي گردد تعيين مي شود.
2-42-4- فروش عمده آب به توزيع کنندگاني که شبکه اختصاصي دارند بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت نيرو مجاز خواهد بود.


جهت اعلام هر گونه نظرات و انتقادات خود می توانید از این قسمت اقدام نمایید .