محمد خانی

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره و دارای اختیارات ذیل است:
 • اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری ، مالی ، بازرگانی ، پژوهشی ، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت براساس مقررات و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه.
 • تنظیم برنامه و بودجه شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره
 • تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشات مالی و عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره
 • عزل و نصب مدیران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و حق تشویق و تنبیه کارکنان و سایر حالات استخدامی براساس آئین نامه های مربوطه
 • نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر
 • تصویب نحوه ارتباط و مبادله اطلاعاتی ، فنی ، علمی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت با رعایت مقررات و آئین نامه های مربوطه
 • عقد قراردادهایی که به منظور اجرای وظایف شرکت بسته می شوند و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها
 • تعیین حیطه فعالیت و وظایف کلیه واحدهای تابعه شرکت با رعایت ضوابط و مقررات
 • آشنایی لازم با کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های شرکت
 • تعیین هدف های بلند مدت شرکت (در زمینه تامین ، توزیع آب مشروب، جمع آوری ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدف ها و تجدید نظر منظم در هدف های مزبور)
 • نظارت بر روند برنامه ریزی فعالیت های بهره برداری ، مهندسی و توسعه ، درآمد و امور مشترکین، بهبود مدیریت و مالی و پشتیبانی ، هماهنگ ساختن برنامه ها با یکدیگر در چارچوب هدف های بلند مدت شرکت براساس ملاحظات مربوط به محدودیت های منابع مالی و نیروی انسانی
 • پیگیری و نظارت بر نحوه عملیات اجرایی که توسط معاونین و مدیران امور مختلف شرکت به انجام
 • می رسند، تا اخذ نتایج مطلوب
 • تفویض اختیار مناسب و لازم به معاونین و مدیران و در عین حال قبول مسئولیت نهایی در مقابل کلیه نتایج حاصله از عملیات و اقدامات آنان
 • رعایت اصول سلسله مراتب، خطوط ارتباطات رسمی سازمان مصوب و ایجاد استمرار و ممارست در کارکنان شرکت از نظر رعایت اصول مزبور
 • حفظ تماس نزدیک با قسمت های مختلف شرکت ، (به ویژه واحدهای آب و فاضلاب شهری) انجام بازدیدهای مکرر از آنها برای مشاهده وضع و طرز کار و تبادل نظر با مدیران و مسئولین مربوطه بدون دخالت مستقیم در حیطه نظارت و مسئولیت مدیران تابعه
 • داشتن اطلاع دایمی و به روز از کلیات عوامل ، تعرفه ها ، عملیات و تصمیمات موثر برامور جاری شرکت و ارزیابی و تعبیر علل و میزان و نتایج تاثیرات مزبور شرکت
 • اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مطلوب از نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تجهیزات و منابع مالی در جهت تحقق اهداف شرکت ، ضمن مراقبت برای حفظ دوام و بقای آنها
 • کوشش به منظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از تاسیسات و آشنا ساختن مردم با اثرات اکولوژیکی ناشی از استفاده بی رویه از منابع آب و ایجاد فاضلاب
 • کوشش به منظور ارتقاء سطح بهره وری و راندمان فعالیت های اجرایی (تولید و آبرسانی ، جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب) و خدمات ستادی و در نتیجه کاهش تدریجی هزینه تمام شده به طوری که ظرف مدت قابل قبولی قیمت تمام شده محصولات و خدمات قابل توجیه با استانداردهای ملی و بین المللی گردد.
 • تهیه گزارشات لازم
 • اتخاذ تدابیر ، سیاست ها و خط مشی هایی که طبق آن افراد مناسب و شایسته برای هر پست بکار گمارده شوند.
 • کوشش به منظور آموزش و تقویت مدیریت و راهبری مدیران و مسئولین سطوح مختلف شرکت
 • رسیدگی به شکایات واصله
 • انجام سایر وظایف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت.

سمت سازمانی:مدیرعامل , رئيس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

 • 04133315412
 • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/1/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید