حميد نجف زاده

 ایجاد ، كنترل استمرار و بازنگري در روش هاي عملياتي براي هماهنگي در عمليات توسعه وبهره برداري ،ايجاد رويه اي واحد و منطبق بر استاندارد براي بكارگيري تجهيزات ، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسيسات فاضلاب ،بررسي و كنترل مداوم در خصوص رعايت استانداردهاي بهره برداري ، عمليات پرسنلي ، دستگاهها ، ماشين آلات ، ابزار و تجهيزات ،برنامه ريزي براي نوسازي شبكه هاي فرسوده ، كاهش هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و افزايش ايمني و انعكاس اطلاعات به مديريت مافوق ،هماهنگي با مديران شهرها در اجراي صحيح و به موقع سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات فاضلاب براي به كارگيري آنها در عمليات بهره برداري و شرايط اضطراري،پيش بيني و پيگيري براي تهيه تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز در بهره برداري شبكه و تصفيه خانه ي فاضلاب و برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نياز براي توسعه و بهره برداري فاضلاب


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر بهره برداری وتوسعه تصفیه خانه فاضلاب

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/11/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید