عبداله رکنی


سمت سازمانی:مدیر دفتر توسعه پایدار ، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/123/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید