محمدرضا فخری

تعيين هدفهاي قابل حصول در زمينه توسعه تاسيسات و ظرفيت هاي فاضلاب ، نظارت بر رعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي در اجراي طرحها،برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبکه هاي دفع فاضلاب،تهیه و یا تایید طرح های فاضلاب ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرایی ،نقشه برداری و نقشه کشی و یا تایید نقشه برداری و نقشه کشی مهندسین مشاور از بدو تاسیس ،تهیه و تایید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرح ها و همکاری در برگزاری مناقصه ها ،تایید و یا تهیه طرح های اصلاح و توسعه شبکه های فاضلاب ،متره و برآورد و یا تایید برآورد مربوط به توسعه تاسیسات شرکت، طبقه بندی نقشه ها با استفاده از روشهای نوین ، نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک و تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مرتبط با توسعه شبکه های فاضلاب و غیره


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضلاب

  • 33318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/129/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید