سیدمحمد فتاح پور

اعمال مدیریت اجرایی طرح های توسعه فاضلاب ،بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی مورد انتظار طرح های فاضلاب  ،حصول اطمینان از کیفیت مطلوب مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها ،حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرایی متداول ،بررسی و کنترل دقیق صورت وضعیت پیمانکاران طرح ها و پروژه ها و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمانها و تایید یا اصلاح آنها ، ونظارت بر چگونگی عملیات اجرایی بازسازی تاسیسات و تجهیزات فاضلاب حسب درخواست واحدهای آب و فاضلاب شهری

محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب

  • 33318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/130/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید