سیدعلی صولت

نظارت بر چگونگی اجرای فعالیت های بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب ، برنامه ریزی جهت توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب ، تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه ها و رفع نواقص موجود ، نظارت بر چگونگی ارائه خدمات مشترکین و پیگیری وصول مطالبات ، برنامه ریزی و نظارت بر امور قرائت کنتور ، نظارت بر امور فنی و اجرائی ، نظارت بر به اجرا درآمدن فعالیت های پشتیبانی و برنامه ریزی لازم در جهت چگونگی کسب درآمدها و وصول مطالبات شرکت و ارائه گزارش ادواری به مدیرعامل 


محل استقرار : جوان قلعه

سمت سازمانی:رئیس اداره آب و فاضلاب جوان قلعه

  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/135/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید