داود اکبرزاد ارجمند

شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تاسیسات جدید،ارزیابی منطقی منافع اقتصادی و هزینه تغییرات سیستم پیشنهادی برای تاثیر برکارایی بهبود یافته مصرف انرژی،تدوین بودجه سالیانه مدیریت مصرف انرژی ، برآورد هزینه های اجرای طرح های جدید و ظرفیت صرفه جویی انرژی شرکت ،تهیه ، تنظیم و پیگیری اجرای دستور العمل های بهره برداری از تاسیسات مکانیکی و برقی ،پیگیری و تهیه و تدوین برنامه های صرفه جویی انرژی، ،ارزیابی و نظارت برعملکرد مسئولین انرژی در امورها و شهرهای تحت پوشش و بررسی طرح های توسعه از دیدگاه انرژی قبل از تصویب و شروع عملیات نظارت 


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی آب

  • 33318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/14/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید