جواد عبدالهی

-دريافت اهداف ، سياستها و خط مشي از مديريت مافوق-برنامه¬ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود فعاليتهاي مربوطه-انجام اقدامات مربوط به امور مالي و ذيحسابي، اداري و رفاه، بازرگاني، انبارداري و خدمات -ارائه خدمات مناسب اداري – پشتيباني به کارکنان و واحدهاي شرکت-مطالعه در زمينه بهبود عمليات مالي و ذيحسابي-نظارت بر انجام امور پرسنلي – اداري از قبيل اجراي نظام پرداخت و صدور احکام پرسنلي بر اساس مصوبات و تصميمات معاونت برنامه ريزي و منابع انساني، اجراي امور رفاهي، درمان، بيمه و بازنشستگي و انجام امور مربوط به حفظ و نگهداري اسناد و پرونده هاي کارکنان-همکاري لازم با معاونت برنامه ريزي و منابع انساني و مراکز آموزشي در برگزاري آزمون استخدامي -نظارت بر امور مربوط به بهداشت عمومي محيط کار-همکاري در ارزشيابي ساليانه کارکنان -همکاري در ايجاد تعاوني مسکن و مصرف کارکنان بر اساس دستورالعملهاي ابلاغي-انجام امور بازرگاني و سفارشات، خريد و تدارکات و همچنين نحوه تخصيص تنخواه گردان و رعايت دقيق دستورالعملها و مقررات فني و مالي-انجام امور انبارداري و انبارگرداني ساليانه و حذف فعاليتهاي زائد و پياده سازي روشهاي جديد انبارداري-همکاري با ساير واحدهاي شرکت جهت تهيه و تنظيم بودجه-همکاري در برنامه ريزي و نظارت بر تخصيص بودجه و کنترل هزينه هاي جاري و سرمايه اي  و تهيه جداول تخصيص، اصلاح و متمم بودجه-نظارت بر فعاليت و عملکرد پيمانکاران و انجام مناقصات مربوطه-تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و ارائه گزارشات لازم در زمينه فعاليتهاي مالي و اداري و خدماتي-همکاري در پيگيري امور مربوط به برون سپاري برخي از فعاليت ها-همکاري لازم با کميسيون تحول و ارتقاء سلامت اداري


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر امور مالی و ذیحسابی

  • 04133302442
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/15/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید