عباس طالب نژاد

تلاش در جهت تحقق خط‌مشی و اهداف تعیین‌شده ،پیشنهاد راهکارهای بهبود به مسئول مافوق درجهت تحقق اهداف سازمان ،پیش‌بینی، طرح‌ریزی و ارائه برنامه بودجه شرکت بر اساس برنامه‌ها ودرخواست‌های اعلام‌شده از سایر واحدها ،مشارکت در برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد‌های و سیاست‌های مالی و نظارت برحسن اجرای آنها، ، نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی،حسابداری حقوق و دستمزد، پیگیری مبالغ وصول مطالبات از طرف‌های قرارداد،نظارت و کنترل به‌منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی‌های شـرکت،تجزیه‌وتحلیل ترازنامه و سود و زیان و هزینه‌های واحدهای مختلف،برنامه‌ریزی وکنترل اقلام به‌منظور مدیریت دارایی‌ها وسرمایه درگردش شـرکت و برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار موردنیاز واحدهای مختلف بر اساس برنامه بودجه سالانه،بررسی و تطبیق وضعیت مالی فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده وتجزیه‌وتحلیل انحرافاتمحل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:معاون مالی و پشتیبانی

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/16/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید