مهدی گلبازی

انجام امور استخدامی شرکت اعم از استخدام ، ارتقا ، انتقال ، ماموریت ، مرخصی ، بازنشستگی ، پایان خدمت و رفع نواقص و مشکلات پرسنلی شرکت ،اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی طرح طبقه بندی مشاغل نظام مزدی،تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و مشخصات کارکنان و به روز نگهداشتن آنها،تشکیل و نگهداری پرونده های پرسنلی و موضوعی مورد نیاز،انجام امور مربوط به رفاه و بیمه کارکنان اعم از امور بهداشت و درمان ، مهد کودک ، باشگاه و خدمات ورزشی و تفریحی،همکاری با تعاونی های مسکن و اعتباری در جهت منافع کارکنان،اعمال مسئولیت و حصول اطمینان از رعایت دقیق ضوابط و مقررات حفاظتی و سلامت کارکنان در کلیه واحدها


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر امور کارکنان و رفاه

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/17/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید