حسین رضا زاده

انجام وظایف و مسئولیت های مشتمل حفظ و نگهداری اماکن و تاسیسات و اموال منقول و غیرمنقول ستاد شرکت ، حصول اطمینان از انجام امور تنظیف ساختمانها به طور مرتب ،سرپرستی امور آبدارخانه های مستقر در ستاد شرکت و پذیرایی از میهمانان ،تعمیرات و نگهداری ساختمان و تاسیسات ستاد شرکت شامل تاسیسات برقی ، حرارتی و برودتی ،استفاده از پیمانکاران درخصوص انجام خدمات عمومی و نظارت دقیق بر کمیت و کیفیت کار آنها ،سرپرستی امور سرویس و حمل و نقل کارکنان ستاد شرکت ،سرپرستی امور تعمیرات و نگهداری وسائط نقلیه شرکت ،سرپرستی امور باغبانی ، ایجاد و نگهداری فضای سبز ستاد شرکت به طور مطلوب قراری مکالمات تلفنی ، فاکس ، داخل و یا خارج از شرکت ،دریافت پیام ها و رساندن آن به کارکنان ونگهداری و انجام تعمیرات روزمره دستگاههای مخابرات و گزارش نمودن عیوب کلیمحل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/19/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید