فتاح ملکی

تهیه و یا تایید طرح های آبرسانی شامل بررسی محدوده ، توزیع جمعیت ، سرانه مصرف و نیاز آبی منطقه ، طراحی و تحلیل شبکه آبرسانی ،  انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرایی ،نقشه برداری و نقشه کشی و یا تایید نقشه برداری و نقشه کشی مهندسین مشاور از بدو تاسیس ،تهیه و تایید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرح ها و همکاری در برگزاری مناقصه ها ،تایید و یا تهیه طرح های اصلاح و توسعه شبکه های آبرسانی ،متره و برآورد و یا تایید برآورد مربوط به توسعه تاسیسات شرکت، طبقه بندی نقشه ها با استفاده از روشهای نوین ، نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات شرکت ،تهیه و تایید طرح های ساختمانی شرکت از جمله ساختمانهای اداری ، انبارها ، آزمایشگاهها ، محوطه سازی و غیره


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/22/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید