اکبر ملکیان

-کنترل و نظارت بر کيفيت مطلوب مواد اوليه ، مصالح مورد نياز ، امکانات مورد استفاده طرحها و پروژه ها به منظور بهبود بهره وري -تهيه و تنظيم استانداردهاي متداول در زمينه طرحهاي فاضلاب  -ارزيابي و انتخاب پيمانکاران از نظر فني و تخصصي ماشين آلات منابع انساني و غيره -نظارت بر چگونگي اجراي طرحهاي تاسيسات فاضلاب توسط پيمانکاران و تهيه گزارشات فني حاوي نظرات و پيشنهادات اصلاحي -بررسي و کنترل صورت وضعيت پيمانکاران طرحهاي شبکه و خطوط انتقال تصفيه خانه فاضلاب و حصول اطمينان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعيت با مفاد پيمانها و تائيد و يا اصلاح آنها-نظارت بر نصب تاسيسات مکانيکي ، برقي و الکتريکي تصفيه خانه ها -کسب اطمينان از تهيه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغييرات در روند طرحها -نظارت بر نگهداري نقشه ها در آرشيو فني دفتر طراحي و استفاده از آنها در مواقع مورد نياز -تهيه و تنظيم گزارشات ادواري از پيشرفت کار طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب و نظارت بر فعاليتهاي انجام شده در واحدهاي تحت سرپرستي با درج پيشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق -کنترل و بررسي لوازم جهت تعيين اولويتهاي اجرائي طرحهاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب -نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح مورد نياز طرح هاي شبکه و تصفيه فاضلاب -هماهنگي لازم¬ درتنظيم موافقت نامه¬هاي مربوط به طرحهاي فاضلاب آشنايي با دستور العمل ها و بخشنامه¬ها و آئين نامه¬ها و شرايط عمومي پيمان و نيز فهرست بهاي کاري مختلف (ابنيه ، شبکه وژئوتکنيک حفاري) ابلاغي بمنظور اجراي هر چه صحيح¬تر پيمانها و قراردادهاي منعقده با پيمانکاران و مشاوران -آشنايي با استانداردهاي مختلف صنعت آب و فاضلاب و تعيين الگوي مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرايط اقليمي خاص استان -تشکيل جلسات و انجام مذاکرات منظم ودوره اي بامهندسين مشاوروپيمانکاران درخصوص طرحهاي مطالعاتي  واجرائي   

محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب

  • 33295101
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/24/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید