حسین صدیقی

تعيين هدفهاي قابل حصول در زمينه توسعه تاسيسات و ظرفيت هاي آب و فاضلاب شهري و ديگر خدمات مهندسي مورد نياز با مشارکت مديريت هاي تابعه، نظارت و ارزيابي ميزان موفقيت در حصول به هدفها و تجديد نظر منظم در هدفهاي تعيين شده -نظارت بر اجراي طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب، شبکه هاي آبرساني، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ، ساختمانهاي اداري و انبارها -نظارت بر رعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي در اجراي طرحها -استفاده از تکنولوژي پيشرفته مناسب و استانداردهاي فني در حوزه مسئوليت -تصويب نهايي نقشه ها، پروفيلها ، طرحها و پروژههاي آب و فاضلاب و انطباق آن -توجه به مدت زمان شروع طرح تا مرحله بهره برداري و ارائه نظرات اصلاحي در جهت پيشبرد کارها -ايجاد و ابقاء روشهاي اجرايي و دستور العمل هايي براي نظارت بر پروژه ها، کنترل کيفيت مصالح و تجهيزات  و  برنامه ريزي و نظارت در طراحي و انجام مطالعات مربوط به تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات جمع آوري ، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب -برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبکه هاي توزيع آب شهري، احداث مخازن سرويس و ذخيره آب، عمليات اجرائي ايستگاههاي پمپاژ آب،تصفيه خانه هاي آب و تاسيسات جنبي -برنامه ريزي و نظارت بر ايجاد و توسعه شبکه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ايستگاههاي پمپاژ و تصفيه خانه ها و تاسيسات جنبي -انجام بازديدهاي منظم از وضعيت پيشرفت پروژه¬ها و ارائه راهنمائي و صدور دستورات لازم -بررسي وتحليل مستمرگزارشات واطلاعات وآمارجمع آوري شده به منظورمطابقت نتايج بااهداف وبرنامه هاي مصوب و تائيد آمارهاي پيشرفت عمليات پروژه-هاي توسعه¬اي-اتخاذ تدابير لازم به منظور تصحيح اقدامات و روش هاي اجرائي و ارائه گزارش به مدير عامل -تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان ، طرحها و پروژه هاي شرکت و همچنين تعيين و تائيد شرايط خصوصي پيمانها و همکاري در برگزاري مناقصه هاي مربوطه -نظارت برحسن اجراي ضوابط انتخاب پيمانکاران، مشاوران و ارزيابي و نظارت بر عملکرد پيمانکاران -بررسي مشکلات و تنگناههاي طرحهاي آب و فاضلاب و اتخاذ تدابير لازم براي رفع آنها -تلاش براي ارتقاء کيفيت اجراي طرحهاي عمراني و کاهش زمان اجراي پروژه ها -برنامه ريزي و نظارت براي تخصيص بهينه منابع عمراني به طرحهاي اجرائي -تعريف و تعيين اولويت اجرائي طرحهاي عمراني و آشنايي با استانداردهاي مختلف صنعت کشور و تعيين الگوي مناسب جهت طرح واجراء با توجه به شرايط -نظارت بر اجراي مقررات و دستور العمل هاي فني ،محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات و ساير تکاليف و مصوبات مجامع عمومي و شرکت مادر تخصصي -تدوين واستمرار روشها وسيستمهاي کنترل داخلي درزمينه انتخاب پيمانکاران ومشاوران،تامين کنندگان کالاو تجهيزات -مشارکت در تهيه و تنظيم برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت حوزه معاونت بهره برداري-تعيين نيازهاي آموزشي جهت افزايش مهارت و دانش فني کارکنان حوزه مهندسي و توسعه و ترغيب آنان به ابتکار و خلاقيت در کار


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:معاون بهره برداری و توسعه آب

  • 04133307056
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/25/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید