ابراهیم شیرینی

همکاری در بررسی اعتبارات مورد نیاز طرحهاو پروژه ها در جهت جذب اعتبارات، هماهنگی و انجام فعالیت های مربوط به اخذ تخصیص اعتبار و تهیه بموقع اصلاحیه ها و جابجائی اعتبارات و نظارت بر پیشرفت کارها ،همکاری با سازمان های مرتبط در پیش بینی منابع درآمد به منظور بهره مندی از منابع مالی،برنامه ریزی برای مطالعه منابع طرح های آب و فاضلاب و بررسی اسناد و اوراق مالی و پیشرفت طرحها،تنظیم برنامه عملیاتی اجرای پروژه و طرحهای در دست اقدام،انجام فعالیتهای نظارتی و محاسباتی مربوط به کیفیت و نحوه اجرای پروژه ها و بررسی تهیه پیش نویس اولویت پروژه های آتیمحل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر کنترل طرح ها و مدیریت پروژه

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/26/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید