محمد سعادتی لنبران

- جمع آوری و بررسی اطلاعات جهت ارائه نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه های قانونی - پیگیری امور در خصوص اقامه دعوی و تنظیم دادخواست مربوط به دعاوی کیفری ، حقوقی و جزائی علیه افراد در مراجع قانونی و دفاع و پاسخگوئی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهائی- تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به كارشناس مربوطه- تهیه لایحه ، دادخواست ، دفاعیه و اظهار نظر ها و راهنماییهای حقوقی مورد نیاز - شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت - مراجعه به متعهدین و ظهر نویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت- رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در موارد تجاوز به اراضی و دیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود - بررسی مدارک، اسناد مالكيت، تملك اراضي،  اجاره نامه ها ، قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت - تهیه متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش با همكاري دفتر قراردادها- اقدام وپیگیری مواردمربوط به استفاده  غیر مجاز از شبکه آب و فاضلاب ، استملاک اراضی و تجاوز به حریمها و غیره - ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت - رسیدگی و اظهار نظر در موارد حقوقی که ارجاع می گردد - تهیه دستور جلسات و صورتجلسات - انجام سایر وظایف محوله

سمت سازمانی:مدیر امور حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/29/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید