پرویز عباسی

- برنامه ريزي لازم به منظور انجام فعاليتهاي حوزه و ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت
- تهيه و تنظيم خط مشي ها و تدوين برنامه هاي ادواري با هماهنگي ساير بخشهاي شرکت و تعيين اولويت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مديريت عامل
-تدوين روشها وسياستها، تعيين وارزيابي سيستمهاي موجود وطراحي سيستمهاي جديد در راستاي تحقق اهداف شرکت
- جمع آوري و تجزيه وتحليل اطلاعات و به روزآوري آمار و اطلاعات در چارچوب وظايف و مسئوليتهاي شرکت
- بررسي طرح ها و برنامه ها و هماهنگي با اهداف و سياستهاي تعيين شده و ارائه پيشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفيق طرح ها و برنامه ها
- تهيه و تنظيم تشکيلات کلي و تفصيلي و نظارت بر اجراي آن- برنامه ريزي و نيازسنجي نيروي انساني و آموزشي به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمي کارکنان و افزايش بهره وري
- انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي کارکنان و واحدهاي حوزه معاونت
- بررسي ظرفيتهاي مالي، امکانات اجرائي وپرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شرکت
- نظارت بر برنامه هاي اجرا شده و تدوين شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها و عمليات اجرائي و تعيين انحراف معيار در جهت تحليل نقاط قوت و ضعف روشهاي اجرائي و در نهايت پيشنهاد اصلاح عمليات اجرائي
- انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي سيستمها و روشهاي اجرائي و عملياتي پيشرفته و متحد الشکل
- ايجاد و راه اندازي سيستمهاي مورد نياز و ارتقاء سيستمهاي اطلاعات مديريت، ترويج مکانيزاسيون سيستمها، تلفيق و ادغام اطلاعات به منظور ايجاد بانک اطلاعاتي
- همکاري در بررسي راهکارهاي عملي برون سپاري فعاليتها
- برنامه ريزي عملياتي، تهيه و تنظيم بودجه سالانه ، تدوين شاخصها و معيارهاي برنامه و پيشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه هاي کاري
- تدوين روشها و سياستهاي مالي و اقتصادي و ارائه پيشنهاد مطلوب به منظور افزايش کارآئي فعاليتها وبرنامه هاي شرکت
- تجزيه و تحليل قيمت تمام شده، درآمد و هزينه شرکت - تهيه و تدوين مشخصات و نتايج تحقيقات کاربردي و ايجاد زمينه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذيربط در انجام تحقيقات


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

  • 04133303278
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/4/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید