عزيز بافهم

ایجاد و بهره برداری از شبکه کامپیوتری در سطح ستاد شرکت و در اختیار گذاردن امکانات شبکه جهت مدیران و کارشناسان و استفاده کنندگان دفاتر مختلف ستاد،نگهداری، پشتیبانی و حفاظت اطلاعات فایل ها و سیستم ها و حصول اطمینان از عدم آسیب به بانکهای اطلاعاتی شرکت،اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (mis) و تهیه گزارشات مورد نیاز از سطوح مدیریت، برقراری شبکه ارتباطی راه دور بین شرکت و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت مبادله اطلاعات،دریافت و آشنایی با سیستم ها و روشهای مهم و اصلی صنعت آب و فاضلاب از شرکت مهندسی و ترویج و اجرای آنها در سطح واحدهای آب و فاضلاب تابعه، نگهداری و ترویج استفاده از استانداردهای مربوط به صنعت آب و فاضلاب


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/5/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید