مقصود سعیدی

دریافت و آشنایی با نظام برنامه ریزی طراحی شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و اجرای دقیق و منظم آن،اجرای نظامنامه و دستورالعمل تهیه بودجه ، به منظور تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی ستاد شرکت و واحدهای آب و فاضلاب تابعه با همکاری و مشارکت سایر واحدها،جمع آوری و تهیه آمار عملیاتی به منظور انطباق فعالیت ها با بودجه مصوب شرکت و عنداللزوم اصلاح بودجه،تهیه و ارائه بودجه تلفیقی شرکت،پیگیری لازم جهت تصویب بودجه عملیاتی توسط ارکان شرکت و ابلاغ بودجه،جمع آوری و تهیه نرم و شاخص های مورد لزوم برای تدوین برنامه و بررسی های تطبیقی،انجام وظایف دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شرکت و گروههای تخصصی تدوین بودجه،


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:

  • 04133318871

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید