حمزه نصیر پور

پیگیری و همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه گزارش توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی و امکان ساخت داخل ،پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه و تنظیم اسناد مناقصه ،پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم بهره برداری از تسهیلات مالی،همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط در انتخاب مناسب ترین تأمین کننده مالی ( فاینانسر ) و ارزی، پیگیری جهت تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی جهت ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکزی،پیگیری لازم در تشکیل تشکلهای مردمی و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی،پیگیری جهت تهیه سیمای طرح و هماهنگی با مجریان طرح ها ، مهندسین مشاور و مسئولان ذیربط تا تصویب نهایی طرح


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر سرمایه گذاری ، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت

  • 33318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/75/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید